Patientorganisationerna understöder tillsättandet av en patientdelegation

Patientorganisationerna understöder tillsättandet av en patientdelegation 7.6.2019 Patientorganisationerna ser Fimeas patientdelegation som en ny och viktig form...

Databasen Medicin75+ kan nu utnyttjas som öppna data

Databasen Medicin75+ kan nu utnyttjas som öppna data 11.6.2019 Fimea har publicerat databasen Medicin75+ på sin webbplats som källkod till öppna data och nu är...

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat som saknar försäljningstillstånd och över läkemedelssubstanser som kan användas för produktionsdjur på bestämda villkor Marknaden för...

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2018

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd, läkemedelspreparat i parallellimport och registreringar 05/2019 (14.06.2019) (pdf) ...

Farmakopé-nyhetsbrevet 2/2019 har publicerats

Farmakopé-nyhetsbrevet 2/2019 har publicerats 12.6.2019 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea publicerar ett farmakopé-nyhetsbrev som bland...

Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisulista sv

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 6/2019. Nivolumabin ja...

Omsorgsfullt planerat och gradvis genomfört är utbyte av biologiska läkemedel möjligt

Omsorgsfullt planerat och gradvis genomfört är utbyte av biologiska läkemedel möjligt 10.6.2019 Fimea har utrett synpunkterna på utbyte av de biologiska läkemedel...

Fimea har bekräftat läkemedelspreparaten som omfattas av obligatorisk lagring

Fimea har bekräftat läkemedelspreparaten som omfattas av obligatorisk lagring 7.6.2019 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bekräftade...

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och...

Lagringsskyldighetsförteckning

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bekräftade 3.5.2019 den uppdaterade förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring. Förteckningen har...