Om Fimea

EU-ordförandeskapet

EU-ordförandeskap 2019

Fimeas möten under Finlands period som EU-ordförande

Juli

17–19.7.2019 Helsingfors

SAWP + EU-IN + EUnetHTA + CTFG ordnas som gemensamt möte

Scientific Advice Working Party (SAWP) är Europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för vetenskaplig rådgivning.

EU-Innovation Network är Heads of Medicines Agencies och Europeiska läkemedelsmyndighetens samarbetsarbetsgrupp som har som mål att identifiera teknologier i ett tidigt skede (horizon scanning) och att utveckla den nationella vetenskapliga rådgivningen.

EUnetHTA är EU-kommissionens samarbetsforum för HTA (health technology assessment) -myndigheter. Man koncentrerar sig främst på utvärdering av hälsovårdsekonomivetenskap.

Clinical Trial Facilitation Group är Heads of Medicines Agencies arbetsgrupp för främjande av kliniska läkemedelsprövningar. Gruppen har som mål att skapa gemensam praxis och harmonisera kliniska läkemedelsprövningar i nätverket för läkemedelstillsyn i Europa.     

Tyngdpunkten under ordförandeskapsperioden ligger på att stödja utvecklingen av nya läkemedel, att verkställa förordningen om kliniska läkemedelsprövningar samt läkemedlens effektivitet.

 

September

18–20.9.2019 Helsingfors

Heads of Medicines Agencies (HMA)
Human and veterinary medicines

Möte mellan direktörerna för Europeiska läkemedelsverk  

Nätverk för direktörerna för de nationella läkemedelsverken. Samarbetar med EMA och EU-kommissionen i regleringen av veterinärmedicinska läkemedel och humanläkemedel på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Under sin period som ordförande ordnar ordförandelandet två möten. I mötena deltar de högsta direktörerna från läkemedelsverken.

Harmonisering av lagstiftningen och praxisen för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, läkemedelssäkerhetsärenden och aktuella ärenden som kräver ställningstagande. Teman för 2019 särskilt Brexits följder för läkemedelsbranschen i medlemsländerna.

Det andra mötet:
27–29.11.2019 Levi, Kittilä

 

25–27.9.2019 Borgå

CVMP + CMDv två kommittéers gemensamma möte

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, där man utvärderar försäljningstillstånd inom det centraliserade förfarandet för EU-kommissionens beslutsprocess.  

Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)

En samordningsgrupp under Heads of Medicines Agencies, där representanter för EU-ländernas läkemedelsverk samordnar behandlingen av ansökningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och som lämnats in via förfarandet för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande.

 

Oktober

21–23.10.2019 Helsingfors

CHMP + PRAC två kommittéers gemensamma möte

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Kommittén för humanläkemedel, där man utvärderar ansökningar om försäljningstillstånd som lämnats in via det centraliserade förfarandet för EU-kommissionens beslutsprocess. Medlemmarna i kommittén utnämns bland sakkunniga vid EU-medlemsländernas läkemedelsverk. Under sin period som ordförandeland ordnar landet ett möte.

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) är Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel, som har övergripande riskbedömning vad gäller läkemedel till uppgift. Under sin period som ordförandeland ordnar landet ett möte.

 

November

10.11.2019 Helsingfors

WGEO

Working Group of Enforcement Officers (WGEO) ett samarbetsnätverk under Heads of Medicines Agencies, där förutom läkemedelsverken också representanter från polisen och tullen deltar. Nätverket fokuserar på tillverkningen av läkemedel, distributionskedjan, läkemedelspartihandeln, illegal försäljning på webben och förfalskade läkemedel och de hot och fenomen som dessa medför. 

Mötet ordnas i Finland i samarbete med Livsmedelsverket och eventuellt polisen.
 

18–20.11.2019 Helsingfors

IT Directors + CMDh ordnas som gemensamt möte

IT-Directors är Europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp med läkemedelsverkens IT-direktörer, som samordnar gemensamma datasystem och utvecklingsprojekt.

Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh) är Heads of Medicinal Agencies samordningsgrupp för ömsesidigt erkännande och decentraliserade förfaranden för ansökningar som gäller humanläkemedel. Under sin period som ordförandeland ordnar landet ett möte ur båda grupperna.

 

20–22.11.2019 Helsingfors

COMP + PDCO + CAT ordnas som gemensamt möte

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) Europeiska läkemedelsmyndighetens Särläkemedelskommitté. Kommittén utvärderar läkemedel avsedda för sällsynta sjukdomar.

Paediatric Committee (PDCO) Europeiska läkemedelsmyndighetens Pediatriska kommitté är en vetenskaplig kommitté, som ansvarar för försäljningstillstånd för läkemedel för pediatrisk användning och för utveckling, rådgivning och utvärdering vad gäller dessa.

Committee for Advanced Therapies (CAT) är Europeiska läkemedelsmyndighetens Kommitté för avancerade terapier. Kommittén har till uppgift att utvärdera avancerade terapiers (cell-, vävnads- och genterapier) kvalitet, säkerhet och effektivitet samt att följa den vetenskapliga utvecklingen. 

Under sin period som ordförandeland ordnar landet ett möte för var och en av kommittéerna.