Om Fimea

Om Fimea

Fimea är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att främja befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadspreparat, biobanker samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

Fimea har i huvudsak koncentrerat funktionerna inom läkemedelsområdet till ett enda kompetenscentrum, som kopplar läkemedelskompetensen närmare till social- och hälsovårdens servicesystem.

Om Fimea sininen

Organisation

Fimea har som mål att göra läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingen säkrare, mer ekonomisk och mer ändamålsenlig. Därtill förmedlar Fimea opartisk läkemedelsinformation till allmänheten och andra aktörer.

Fimea samarbetar med myndigheter, universitet och forskningsanstalter, social- och hälsovårdens verksamhetsenheter och andra aktörer i branschen.

Fimeas organisation omfattar tre kärnprocesser: övervakning av aktörerna inom läkemedelsområdet, bedömning av läkemedelspreparat samt bedömning av läkemedelsbehandlingar. Organisationen backas upp av en process för interna tjänster.

Fimea har sitt huvudsäte i Kuopio. Fimea har även kontor i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Om Fimea Ofta ställda frågor