Medicintekniska produkter

Märkningar och bruksanvisningar

Märkningar och bruksanvisningar

Till produkten bifogas uppgifter som behövs för att produkten skall kunna användas på ett korrekt och säkert sätt och för att möjliggöra identifiering av tillverkaren.

Med dessa upplysningar avses i regel märkningarna på produkten eller dess förpackning samt uppgifterna i bruksanvisningen. Mer detaljerade krav på den information som skall medfölja produkten anges i social- och hälsovårdsministeriets beslut.

De uppgifter som medföljer bruksanvisningen för en produkt eller utrustning, skall vara avfattade på finska, svenska eller engelska såvida de inte ges i form av allmänt kända anvisnings- och varningssymboler. De märkningar, som är avsedda för användaren eller patienten och som behövs för att den medicintekniska produkten skall kunna användas på ett säkert sätt skall dock vara avfattade på finska och svenska.