Medicintekniska produkter

CE-märkning

CE-märkning

Produkten måste vara försedd med en CE-märkning, när den introduceras på marknaden. Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga kraven.

Produkter avsedda för självtestning förses inte med CE-märkning, men deras överensstämmelse måste bekräftas enligt gällande författningar.

CE-märkningen av produkten eller den sterila förpackningen skall vara synlig, lättläst och outplånlig. Vid behov anges märkningen även på bruksanvisningen och försäljningsförpackningen. Om ett anmält organ har använts vid verkställandet av förfarandet för överensstämmelsebedömningen, bifogas identifieringsnumret på detta anmälda organ CE-märkningen.

Det är förbjudet att förse produkten med sådan märkning som påminner om CE-märkningen. Produkten, förpackningen eller bruksanvisningen som medföljer produkten kan förses med andra beteckningar, förutsatt att de inte minskar CE-märkningens synlighet eller läsbarhet.