Söktjänster och förteckningar

Anvisningar för sökning efter produktresuméer

Anvisningar för sökning efter produktresuméer

 

Allmänt om sökningar

Produktresuméerna publiceras på finska, så det lönar sig att använda finska ord då man fyller i sökkriterierna.

Skriv in ett ord eller alternativt en del av ett ord i sökfältet och därefter tecknet * (t.ex. tab*) och tryck sedan på sökknappen eller Enter. Sökmaskinen söker upp alla preparatsammandrag som innehåller ifrågavarande ord eller teckensträng.

Förteckning i alfabetisk ordning

Genom att välja en bokstav får du fram SPC- eller PL-dokumenten och länkarna till EMA:s EPAR PI-dokument för alla de preparat som börjar med den aktuella bokstaven.

Läkemedlets namn

I fältet för Läkemedlets namn kan du söka efter dokument genom att mata in läkemedlets namn eller genom att mata in en del av namnet och en stjärna * (t.ex. tr*).

ATC-kod

I fältet med ATC-koden kan du söka efter dokument om preparat som tillhör den aktuella ATC-gruppen genom att mata in ATC-koden eller genom att mata in en del av koden och en stjärna * (t.ex. D01*).

Länkar till EMA:s EPAR PI-dokument

Fimeas webbtjänst med produktresuméer och bipackssedlar har nu länkar till Europeiska myndigheten EMA:s EPAR PI-dokument för de läkemedel som omfattas av det centraliserade förfarandet. Länkarna i Fimeas webbtjänst går till de finsk- och svenskspråkiga dokumentversionerna på EMA:s webbplats.

Du kan söka läkemedelsfakta som förvaltas av EMA och EPAR PI-dokument för dessa i Fimeas webbtjänst: i alfabetisk ordning, enligt läkemedelspreparatets namn eller på basis av ATC-koden.

EMA:s EPAR PI-dokument innehåller texter om alla läkemedelsformer och styrkor för ett handelsnamn indelat per tema enligt följande: produktresumé, tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats, villkor eller begränsningar för förskrivning och användning, övriga villkor och krav för godkännandet för försäljning, villkor eller begränsningar avseende en säker och effektiv användning av läkemedlet, märkning och bipacksedel. EMA:s EPAR PI-dokument innehåller bokmärken (bookmark), och genom att klicka på dem kommer du direkt åt att läsa t.ex. bipackssedeln.

Innehållssökning som grundar sig på XML-formatet

De möjliga innehållssökningarna i Fimeas webbtjänst Innehavare av försäljningstillstånd, Fri textsökning, Verksamt ämne, Läkemedelsform, Biverkning, Terapeutisk indikation och Kontraindikation grundar sig på de SPC-dokument i XML-format.

Det kan inte garanteras att innehållssökningarna fungerar fullständigt i fråga om SPC-dokumenten på grund av den tekniska kvaliteten på de dokument som inlämnats till Fimea och Word-tillämpningens omfattande stilvarianter som inverkar på XML-konversionen.

Läkemedel som omfattas av det centraliserade förfarandet (länkar till EMA:s EPAR PI-dokument) kan inte sökas i Fimeas webbtjänst med ovan nämnda innehållsökningar.

Med namnet för innehavaren av försäljningstillståndet

kan du söka företagets samtliga läkemedelspreparat som förutsätter försäljningstillstånd.

Med frassökning

kan du söka efter vilket som helst enskilt ord, eller en mening eller en teckensträng som förekommer i preparatsammandraget.

Avancerad sökning

Om din sökning ger för många träffar på din sökning, lönar det sig att precisera sökordet genom att tillägga bokstäver eller tecken och upprepa sökningen.

I en avancerad sökning kan du ge flera sökord eller en del av ordet till exempel i två fält (t.ex. i fältet Läkemedelsform tab* och i fältet Verksamma ämnen tamsulosin* varvid sökningen riktas endast till de preparatsammandrag där läkemedelsformen är tablett och det verksamma ämnet tamsulosinhydroklorid).

Därtill kan du mata in flera ord i samma fält separerade med ett mellanslag eller ett kommatecken så att sökresultatet består av det gemensamma resultatet för dessa ord. T.ex. i fältet Indikationer ger sökordet ADHD barn som resultat de preparatsammandrag där orden ADHD och barn förekommer under rubriken Indikationer. I sökorden kan man använda antingen versaler eller små bokstäver.

Du kan till exempel söka ett läkemedelsföretag med sökordet *spira*, varvid resultatet blir de dokument där försäljningstillståndet innehas av Hospira Enterprises BV.

Om du vill söka efter ett specifikt ordpar, skriv in sökorden i citationstecken. Om du skriver in idiopatisk angioödem i fältet Kontraindikationer, blir resultatet de dokument där ordparet förekommer under rubriken Kontraindikationer.

I bipacksedlar

I bipacksedlar kan du söka information med läkemedelspreparatets namn, försäljningstillståndsnummer eller ATC-kod med hjälp av ovan beskrivna sökegenskaper.

Sökning i bipacksedlar i pdf-format sker med en teckensträng med Acrobats egen sökfunktion i fältet Find som finns under Edit.

Allmänt

Om separata preparatsammandrag finns om samma preparat för receptbruk och egenvård, har bokstäverna OTC tillagts i slutet av egenvårdspreparatets preparatsammandrag, t.ex. Beconase Aqua 50 mikrog-dos nässpray SPC OTC 2004-08-07

Med hjälp av PL-länken i vänstra kanten kan du övergå till att läsa preparatets bipacksedel.

Nya eller uppdaterade preparatsammandrag och bipacksedlar innehåller symbolen .

Glossarium:
- EMA, European Medicines Agency
- EPAR, European Public Assessment Report
- PI, Product Information
- SPC, Summary of Product Characteristics
- ATC, Anatomical Therapeutic Chemical
- XML, Extensible Markup Language
- OTC, Over The Counter
- PL, Package Leaflet