För allmänhet

Virusläkemedel

Virusläkemedel

I Finland finns tre virusläkemedel att tillgå för behandling av influensa: oseltamivir och zanamivir. Läkemedlet amantadin är för närvarande inte tillgängligt i Finland. Läkemedlen har även lagrats i fall av en eventuell influensaepidemi. Effekten av influensaläkemedlen vad gäller förebyggande och behandling av influensa blir klar först då man utrett vilken virustyp det är fråga om och vilken dess känslighet för de tillgängliga virusläkemedlen är. Eftersom influensavirusens känslighet förändras, kan rekommendationerna gällande val, indikation och dosering av de olika läkemedlen ändras snabbt under de olika faserna av en epidemi.

Fimea övervakar virusläkemedlens kvalitet, effekt och säkerhet samt distribution. Under pandemier finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s och Fimeas webbplatser uppdaterad information gällande virusläkemedlen och deras användning.

Oseltamivir (Tamiflu®) är ett läkemedel som tas genom munnen i kapsel- eller oralsuspensionsform. De godkända indikationerna för oseltamivir är behandling och förebyggande av influensa hos vuxna och barn inklusive fullgångna nyfödda; samt profylax efter utsättning för influensa hos vuxna och 1 år gamla och äldre barn samt under pandemier även hos barn under ett år.

Zanamivir (Relenza®) doseras som inhalationspulver direkt i andningsvägarna. I Finland är de godkända indikationerna för zanamivir behandling av influensa hos vuxna och barn över 5 år samt profylax efter utsättning för influensa hos vuxna och över 5 år gamla barn.

Närmare information om Tamiflu och Relenza finns i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information

Mer information