För allmänhet

Pandemi

Pandemi

Information om Coronavirus (COVID-19)

***

Generna i virusen som orsakar influensa hos människor, fåglar och svin blandas ihop hela tiden på platser där alla tre är nära varandra, exempelvis i Fjärran östern. Ett influensavirus kan i en dylik situation förvandlas på ett sådant sätt att befolkningen totalt saknar immunitet mot det och viruset kan snabbt sprida sig till flera kontinenter och orsaka en svårare influensa än vanligt. WHO som följer upp influensaläget kan härvid utlysa att ett pandemiläge håller på att uppstå.

Pandemivacciner

Problemet vid utveckling av ett pandemivaccin är tidsbristen, eftersom tiden mellan konstaterandet av en pandemirisk och utbrottet av pandemin är endast några månader. Det är svårt att utveckla ett vaccin enligt ett normalt utvecklingsprogram under en så kort period. Lösningen på problemet har varit användning av schablonvacciner.

Schablonvaccin

Med ett schablonvaccin avses en modell av ett pandemiskt influensavaccin som avviker från det slutliga målinriktade vaccinet endast vad gäller virusstammen. Schablonvaccinets kvalitet, immunogenicitet och säkerhet undersöks i sedvanlig ordning i god tid före pandemin men vaccinet tas inte i bruk. När pandemin bryter ut uppdateras schablonvaccinet genom att införa den pandemiska virusstammen varvid man får tillgång till ett målinriktat vaccin på kort tid.

Målinriktat vaccin

Forskningsprogrammet för målinriktade vaccin är begränsat och syftar till att påvisa godtagbar kvalitet och säkerhet i mindre undersökningar. I detta skede finns inte tid för utredning av effekten, men immunsvaret som vaccinet åstadkommer kan mätas och därigenom göra preliminära bedömningar av den kliniska effekten. När pandemin härjar, överstiger efterfrågan på vaccin tillverkningskapaciteten. För att underlätta problemet används i vissa pandemivaccin en mindre mängd av virusantigen än vanligt. I syfte att stärka immunreaktionen ingår i vaccinet ett s.k. adjuvans som stärker immunreaktionen. Tiden för att utveckla och myndighetsgodkänna det specifika, målinriktade vaccinet är inte längre än 4–6 månader. Undersökningarna av vaccinets säkerhet och immunogenicitet fortsätter även sedan vaccinet introducerats på marknaden.

Virusläkemedel

Virusläkemedel som lämpar sig för behandling av influensa finns förutom i apoteken och på sjukhusen också i statens säkerhetslager.

Fimeas uppgifter i samband med en pandemi

Då det gäller pandemiberedskap, har Fimea bl.a. följande uppgifter:

  • planera inledningen av leveranser från statens säkerhetslager,
  • göra upp instruktioner för distribution och användning av upplagrade läkemedelspreparat, och
  • övervaka marknadsföring av läkemedel avsedda för förebyggande och behandling av den pandemiska influensan samt handel med falska läkemedel.

Under en pandemi har Fimea bl.a. följande uppgifter:

  • lägga ut instruktioner om användningen av virusläkemedel på sin webbplats,
  • följa upp tillgången på och användningen av läkemedel i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd,
  • följa upp läkemedelsbiverkningar (uppföljningen av biverkningar av vacciner sköts av Institutet för hälsa och välfärd) och
  • ge instruktioner till aktörerna inom området om de förfaringssätt som ska följas (bl.a. anvisningar till innehavare av försäljningstillstånd om uppföljningen av biverkningar i ett pandemiläge).

Mer information

Mer information

  • Lauhio Anneli
    Överläkare tel. 0295223344