Försäljningstillstånd

Saluföring

Saluföring

Innehavaren av ett försäljningstillstånd eller registrering ska underrätta Fimea om att saluföringen av ett läkemedelspreparat inleds, att saluföringen avslutas och om tillfälligt avbrott i saluföringen i enlighet med 27 § i läkemedelslagen.

Preparatet är till salu när det har frigetts för distribution och finns tillgängligt för slutanvändarna.

Anmälan om inledning av saluföring ska göras när saluföringen av preparatet inleds och om preparatets konsistens, handelsnamn eller nordiska produktnummer förändras och efter överföring av försäljningstillståndet till en ny innehavare.

Anmälan ska göras senast åtta vardagar före försäljningen inleds på blanketten.

Anmälan om att saluföringen upphör tillfälligt eller permanent ska göras minst två månader i förväg, om inte något annat följer av särskilda skäl. Blankett för avslutande av saluföring.

Läs mer Saluföring