Beviljande och återkallande av försäljningstillstånd

Beviljande och återkallande av försäljningstillstånd

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea upprätthåller en förteckning över alla beviljade samt återkallade försäljningstillstånd, läkemedelspreparat i parallellimport och registreringar. Förteckningen publiceras en gång per månad före den 15:e i månaden och den innehåller uppgifterna från månaden innan.

Förteckningen innehåller inte försäljningstillståndsärenden som omfattas av det centraliserade förfarandet, i fråga om vilka begäran om information ska skickas till den europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA).

Begäran som gäller Fimeas övriga dokument ska inlämnas till adressen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas registratorskontor
PB 55 (Mannerheimvägen 103b)
00034 FIMEA

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2018

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2017

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2016