För allmänhet

Tillförlitlig läkemedelsinformation

Tillförlitlig läkemedelsinformation

Det lönar sig att förhålla sig kritiskt till all information som finns på internet.

I DARTS-checklistan (date, author, references, type, sponsor) nedan listas punkter med hjälp av vilka du kan bedöma informationens tillförlitlighet. Du kan använda samma kriterier för att utvärdera också annan skriftlig information.

På finska kallas checklistan KATSE. KATSE består av de finskspråkiga orden: Kirjoittaja (Skrivare), Ajankohtaisuus (Aktuell), Tarkoitus (Syfte), Sponsorointi (Sponsorering) och Evidenssi (Evidens).

SKRIVARE: Vem har skrivit texten? Är han eller hon expert inom sitt område?

Råd som hänför sig till medicin eller hälso- och sjukvård ska ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och skrivarens kompetens bör nämnas. Uppgifter om skrivaren/skrivarna kan även ges under en separat rubrik (t.ex. Information om webbplatsen, Advisory Board eller Editorial Board).

AKTUELL: Är informationen aktuell?

På en tillförlitlig webbplats anges tydligt tidpunkten för när uppgiften har producerats och uppdaterats. En medicinsk publikation som är över två år gammal är i många fall redan föråldrad.

SYFTE: Vilket är syftet med texten? Är det till exempel fråga om en reklam eller åsiktsskrivelse eller är avsikten objektiv informationsförmedling?

Skrivelsen kan ha många olika syften. Det huvudsakliga syftet med reklam och åsiktsskrivelser är sällan att förmedla information och därför kan de anses vara mindre tillförlitliga.

Det lönar sig att ta reklamspråket med en nypa salt och alarmklockorna ska börja ringa när du stöter exempelvis på följande uttryck: ”hundraprocentig framgång”, ”sensationella resultat”, ”vetenskapligt genombrott”, ”mirakulöst tillfrisknande” eller ”hemlig formel”. Tro inte heller på löften om snabbt tillfrisknande.

SPONSORERING: Vem finansierar webbplatsen? Sponsorering kan ha en inverkan på den valda aspekten.

På webbplatsen ska klart nämnas om eventuellt utomstående stöd (en kommersiell eller icke-kommersiell organisation). Uppgifterna kan finnas i ett separat avsnitt (t.ex. Information om webbplatsen, Användningsvillkor eller About this site). Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid sponsorering av en webbplats. Sponsorerad information fokuserar i allmänhet på att beskriva ett behandlingsalternativ eller preparat.

Webbplatsens adress ger en hänvisning om webbplatsens ägare och ursprung. En finskspråkig webbplats med ändelsen .fi kan ha såväl en offentlig som privat instans bakom sig. På engelskspråkiga webbplatser hänvisar ändelsen .gov till en myndighet, ändelsen .edu till en utbildningsorganisation, ändelsen .org till en icke-kommersiell organisation och ändelsen .com till en kommersiell informationsproducent.

EVIDENS: Har man angett vad informationen bygger på i anslutning till texten? Är referenserna lätta att spåra?

Informationen kan basera sig på erfarenhet eller forskning. Information som baserar sig på forskning anses vara mest tillförlitlig. Alla påståenden ska basera sig på behörig objektiv bevisning. Resultat som fåtts vid kliniska jämförande studier har den bästa bevisningen. En enskild experts åsikt utan omnämnande av källa har den svagaste bevisningen. Fallbeskrivningars bevisning ligger mellan åsikter och kliniska studier.

Som stöd för uppgifterna som presenteras på webbplatsen ska nämnas referenser till den informationskälla, dvs. forskningsrapport, vars resultat informationen grundar sig på. I referensuppgifterna ska nämnas minst namnet på informationskällan eller undersökningen och var den har publicerats.