Synonympreparat och läkemedelsutbyte

Synonympreparat och läkemedelsutbyte

Synonympreparat

Ett synonympreparat (generiskt preparat) är ‒ som namnet anger ‒ ett läkemedelspreparat som är synonymt med det preparat som först tagits i bruk, det så kallade originalpreparatet. Synonym- och originalpreparatet innehåller samma verksamma ämne i samma mängd och samma doseringsform.

När originalläkemedlets patent gått ut (=patentet är inte längre i kraft; patentskyddstiden har löpt ut), får också andra än den som utvecklade originalläkemedlet börja sälja sina synonympreparat.
Synonympreparaten måste uppfylla samma stränga kvalitetskrav för råvaror, tillverkning och det färdiga läkemedelspreparatet som originalpreparaten. Läkemedelspreparat har stränga kvalitetskrav på EU-nivå, vilka övervakas av nationella läkemedelsmyndigheter (i Finland Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea), EU:s läkemedelsmyndighet EMA och Europeiska kommissionen. Synonympreparat kan alltså tryggt användas i stället för originalpreparat.

Synonympreparatet kan till sitt utseende, till sin färg eller form vara annorlunda än originalpreparatet. Olika synonympreparat kan även sinsemellan se olika ut. Olika tillverkare kan använda olika hjälp- och färgämnen och de slutliga produkterna kan ha olika form. Trots dessa olikheter ska synonympreparaten uppfylla myndigheternas krav, som garanterar att synonympreparaten är trygga att använda.

Läkemedelsutbyte

Vid läkemedelsutbyte, dvs. generisk substitution, byter apoteket ut läkemedelspreparatet som läkaren eller tandläkaren ordinerat till det billigaste eller nästan billigaste utbytbara synonympreparatet. Inte riktigt alla läkemedel omfattas av läkemedelsbytet (bl.a. epilepsiläkemedel och läkemedel mot rytmrubbningar).

Synonympreparat är i allmänhet billigare än originalpreparat. Effekten är ändå den samma. Särskilt de som har långvarig medicinering sparar i läkemedelsutgifter när synonympreparat kommer ut på marknaden. Dessutom åstadkommer synonympreparaten en priskonkurrens som tvingar ner priset på originalpreparaten.

När det första synonympreparatet kommer ut vid sidan av originalpreparatet säljs det vanligen ca 20‒30 % förmånligare. Marknadssituationen avgör priset i början. När flera synonympreparat når apoteken växer priskonkurrensen mellan de olika företagen. Dessutom påskyndas priskonkurrensen av läkemedelsutbytet. Ibland sjunker priset till och med 70‒90 % från originalpreparatets pris.

Synonympreparatens förmånligare pris ger inbesparingar både åt patienterna och åt FPA. Användningen av synonympreparat och läkemedelsutbytet har gett inbesparingar på flera hundra miljoner euro sedan läkemedelsutbytet togs i bruk 2003. Samtidigt har den finländska befolkningen åldrats och använder mer läkemedel än förut, för vilka det betalas FPA-ersättningar. Inbesparingarna som synonympreparaten åstadkommit har möjliggjort en rimlig ökning i ersättningsutgifterna trots att nya patenterade läkemedelspreparat tagits i bruk samtidigt.