Förfalskade läkemedel

En läkemedelsförfalskning är ett läkemedelspreparat med avsiktlig oriktig märkning. Felen kan ha att göra med läkemedelspreparatets sammansättning, ursprung eller identifierbarhet i förpackningsmärkningarna eller i annan information gällande läkemedelspreparatet.

Hur känner man igen en läkemedelsförfalskning?

Det är nästan omöjligt att identifiera en läkemedelsförfalskning. Den som använder läkemedlet kan inte känna igen en förfalskning med stöd av utseendet. Även experter måste ofta göra laboratorieundersökningar för att kunna identifiera en läkemedelsförfalskning.

Brottslingar utvecklar oavbrutet nya sätt för att kringgå de åtgärder som har tagits fram för att hindra läkemedelsförfalskningar. En del av de läkemedelsförfalskningar som har identifierats är skickligt utförda.

Det bästa sättet att undvika läkemedelsförfalskningar är att skaffa läkemedlen från ett apotek. Härmed har deras säkerhet, effektivitet och kvalitet säkerställts genom övervakning. En originaltillverkares lagliga läkemedelspreparat säljs inte med rabatt på Internet.

Det är viktigt att observera att en läkemedelsförfalskning inte alltid

  • smakar eller luktar konstigt eller har en konstig färg
  • upplöses annorlunda
  • är i en förpackning av dålig kvalitet
  • är i en förpackning som har skrivfel i omslagsmärkningarna.

Var stöter man på läkemedelsförfalskningar?

Det kommer fortlöpande in rapporter om läkemedelsförfalskningar från hela världen. I de utvecklade länderna (bland annat EU-medlemsstaterna, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA) förekommer hittills endast en liten mängd läkemedelsförfalskningar. I utvecklingsländerna kan till och med 10–30 procent av alla läkemedel på marknaden vara förfalskningar. Det är speciellt oroväckande att läkemedelsförfalskningar har funnit sin väg in i de lagliga läkemedelsdistributionskanalerna, dvs. läkemedelspartiaffärerna och apoteken. Antalet dylika fall har ökat under de senaste åren även i de utvecklade länderna och EU.

År 2014 påträffades i flera länder i Europa, även i Finland, inom den lagliga läkemedelsdistributionen läkemedel som betraktas som läkemedelsförfalskningar.

I Finland upptäcks läkemedelsförfalskningar i läkemedel som beställts via internet eller som turister importerat. Tullen har gjort allt fler beslagtagningar vid EU:s gränser under de senaste åren. Enligt tullens bedömning upptäcks endast hälften av alla läkemedel som importeras olagligt via internet.

Vilken skada kan läkemedelsförfalskningar orsaka?

En läkemedelsförfalskning utgör alltid en risk. I ett förfalskat preparat kan de verksamma ämnena eller andra ingredienserna vara felaktiga, utan effekt eller vara till och med farliga. I värsta fall kan en läkemedelsförfalskning döda användaren.

Varför förfalskas läkemedel?

Olaglig handel med läkemedel förekommer i samband med kriminell verksamhet, exempelvis handel med droger och dopingämnen. Förfalskning av läkemedel är ekonomiskt lönsam verksamhet där risken för att åka fast är relativt liten. Verksamheten är organiserad i likhet med den internationella narkotikahandeln. Mellanhänderna i handeln med förfalskade läkemedel är utspridda över hela världen och därför är det svårt att spåra de skyldiga. Efterfrågan matar den olagliga läkemedelshandeln och spridningen av förfalskningar. När man köper ett förfalskat läkemedelspreparat understöder man brottslig verksamhet.

Vilka läkemedel förfalskas?

Alla slags läkemedelspreparat från dyra cancermediciner till billiga värkmediciner förfalskas. I de utvecklade länderna påträffas mest förfalskningar av välfärds- och levnadssättsmediciner, exempelvis erektions- och bantningsläkemedel.

Hur är det möjligt att skydda sig mot läkemedelsförfalskningar?

Det bästa sättet att undvika läkemedelsförfalskningar är att skaffa läkemedlen genom en laglig distributionskanal, dvs. apotek. När man köper läkemedel från utlandet ska man först försäkra sig om att leverantören har tillstånd att distribuera läkemedel detaljhandeln i landet där läkemedlet köps. Det lönar sig att ta med sig de läkemedel som man behöver på en resa redan från hemlandet.

Det lönar sig inte att köpa läkemedel från illegala webbutiker. Ett lagligt finländskt nätapotek känns igen av den gemensamma europeiska logotypen som finns i apotekets webbtjänst och varifrån det finns en länk till den förteckning över apotekens legitima webbtjänster som Fimea upprätthåller.

Man riskerar inte bara hälsan genom att beställa läkemedel på en olaglig näthandel utan begår samtidigt ett importbrott. Det är importören eller beställaren av ett läkemedel som bär risken i samband med olaglig läkemedelshandel.

På vilket sätt förhindrar myndigheterna handel med förfalskade läkemedel?

Problem i anslutning till olagliga läkemedel kan inte lösas genom att spärra webbsidor eller skärpa bestämmelserna om import. En av de viktigaste åtgärderna är att öka allmänhetens vetskap om säkerhetsriskerna i anslutning till läkemedelsförfalskningar.

Handel med förfalskade läkemedel förebyggs på många sätt. Olika myndigheter samarbetar i praktiken såväl i Finland som internationellt. Brottslighet i anknytning till förfalskning av läkemedel förebyggs även genom Europarådets konvention. Europeiska unionen har genom utveckling av lagstiftningen eftersträvat att ytterligare skydda den lagliga tillverknings- och distributionskedjan för läkemedel mot läkemedelsförfalskningar.

Inom Europeiska unionen har man genom att utveckla lagstiftningen strävat efter att ytterligare förbättra skyddandet av den lagliga läkemedelstillverknings- och distributionskedjan från läkemedelsförfalskningar. I juli 2015 tog man inom EU i bruk en gemensam logotyp, med hjälp av vilken konsumenterna kan försäkra sig om att det är fråga om ett lagligt nätapotek. Med en gemensam logotyp vill man främja en trygg näthandel med läkemedel. Dessutom planeras införande av skyddsmärkning på läkemedelsförpackningarna. Med hjälp av skyddsmärkningarna kan man försäkra sig om att läkemedelsförpackningarna är äkta och oöppnade.