För allmänhet

Att göra en biverkningsanmälan

Att göra en biverkningsanmälan

Myndigheter och läkemedelsföretag runt om i världen samlar in information om läkemedelsbiverkningar. På detta sätt ökar informationen om ett läkemedels säkerhet gradvis. Myndigheterna är särskilt intresserade av biverkningar av nya läkemedel, allvarliga biverkningar och nya, tidigare okända biverkningar.

Biverkningar av läkemedel och vacciner som observerats i Finland samlas i Fimeas register över läkemedelsbiverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonal och läkemedelsanvändare kan anmäla misstänkta eller konstaterade biverkningar till registret. Vacciner är läkemedel som avses i läkemedelslagen, och i den fortsatta texten avses med läkemedel även vacciner.

Det viktigaste syftet med anmälningssystemet är därför att upptäcka sällsynta biverkningar som inte tidigare har identifierats. Därför önskas särskilt anmälningar om biverkningar som inte nämns i läkemedlens bipacksedel.

Ett läkemedels nytta-riskförhållande bedöms kontinuerligt som en helhet i ljuset av den information som kommer in bl.a. via biverkningsanmälningar. Fimea ger ingen särskild bekräftelse på att det tagit emot en biverkningsanmälan och kommenterar inte heller anmälan om det inte finns behov av att be om ytterligare utredningar.

Fimea sänder uppgifter om alla mottagna biverkningsanmälningar till Europeiska läkemedelsmyntigheten (EMA), som förmedlar upgifter till innehavaren av försäljningstillståndet för det misstänkta läkemedlet och till världshälsoorganisationens (WHO) biverkningsregister.

Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar

Att göra en biverkningsanmälan

Biverkningar kan rapporteras på Fimeas blankett för anmälan av biverkningar som fylls i och skickas per post till Fimea. Det är också möjligt att skicka motsvarande uppgifter per post utan den aktuella blanketten. Anmälan om biverkningar skickas till:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Registret över läkemedelsbiverkningar
PB 55
00034 FIMEA

Anmälan av läkemedelsbiverkningar kan också skickas med Fimeas skyddade e-post till FIMEA.EV@fimea.fi. Närmare information om Fimeas skyddade e-post (turvaposti).

Om du tror att du fått biverkningar av ett läkemedel ska du tala om det för den behandlande läkaren eller tandläkaren. Tala också om för din läkare om alla läkemedel och kosttillskott som du tar samtidigt, eftersom de kan samverka. Om det behövs kan läkaren eller tandläkaren rapportera biverkningarna till Fimea, särskilt om det rör sig om oväntade eller allvarliga biverkningar. Alternativt kan också apoteket eller du själv göra en biverkningsanmälan.

Misstänkta biverkningar av vacciner anmäls till Fimea med Fimeas blankett för anmälan om biverkningar. Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsbranschen på befolkningsnivå och tar inte ställning till behandlingen av enskilda patienter. Anmälan om biverkningar ersätter inte en eventuell bedömning av vårdbehovet och läkemedelsbehandlingen, utan frågor som gäller det ska redas ut med den som behandlar patienten. Fimea ger inte råd i problemsituationer som gäller vaccination eller i beslut om fortsatt vaccination. Mer information om vaccinationssäkerhet och biverkningar av vaccination finns på THL: s webbplats under ’vaccinationer’.

Gör en anmälan om misstänkta biverkningar av läkemedel/vaccin

Anmälan om biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel

Biverkningar kan anmälas av veterinärer, apotek, innehavare av försäljningstillstånd och djurägare. Blanketten för anmälan av biverkningar kan skrivas ut på Fimeas webbplats eller så kan man be Fimea skicka blanketter tillsammans med returkuvert.

Läs mer om anmälan om biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel