För allmänhet

Läkemedel och utlandsresor

Läkemedel och utlandsresor

Om du funderar på om du kan köpa läkemedel i utlandet och föra in dem i Finland ska du komma ihåg grundprincipen: ett lagligt preparat av en laglig försäljare för medicinering av dig själv. När du reser utomlands ska du i förhand ta reda på eventuella begränsningar i mållandet.

När du reser utomlands från Finland

De flesta länder har egna begränsningar för införsel av läkemedel i landet. Mängden som får föras in i landet kan vara begränsad och det kan vara förbjudet att föra in vissa läkemedel.

Vid införsel är det möjligt att du måste ha till exempel ett recept eller läkarintyg. Det kan förekomma begränsningar speciellt i införseln av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (t.ex. sömnmedel, lugnande läkemedel och starka smärtstillande mediciner). Ta alltid reda på hurdana begränsningar mållandet har i fråga om införsel av läkemedel. Mer information om begränsningarna får du av t.ex. mållandets ambassad.

När du återvänder till Finland efter en resa

När du återvänder till Finland efter en resa gäller det att komma ihåg att mängden läkemedel som får föras in i landet är begränsad. Begränsningarna beror på huruvida det enligt finländsk klassifikation är fråga om ett egenvårdspreparat, ett receptbelagt läkemedel, ett läkemedel som klassificeras som narkotika eller ett veterinärläkemedel. Kontrollera detta i ditt apotek. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ger råd per telefon och e-post.

På begränsningarna inverkar dessutom om du för in läkemedlet från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför dess gränser.

Import från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Som privatperson får du från en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för ditt personliga bruk föra med dig en mängd läkemedelspreparat (receptbelagda läkemedel och egenvårdspreparat) som motsvarar högst ett års förbrukning.

Import av veterinärmedicinska preparat är tillåten endast för behandling av sjukdomar hos sällskapsdjur. Du får föra med dig läkemedel avsedda för sällskapsdjur från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet en mängd som motsvarar högst en månads användning. Läkemedlen ska föras in i landet samtidigt med djuret som behandlas. Veterinärmedicinska preparat som importeras får inte innehålla narkotika. Det är förbjudet att importera vacciner och övriga immunologiska veterinärmedicinska preparat.

Till EES-området hör Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En privatperson får från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för sitt personliga bruk föra med sig en mängd läkemedelspreparat som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Oregistrerade homeopatiska eller antroposofiska preparat får inte föras in från länder utanför EES-området. Det är även förbjudet att föra in veterinärmedicinska preparat från länder utanför EES-området.

Import av läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika

En privatperson får från en Schengenstat för sitt personliga bruk föra med sig läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika i en mängd som motsvarar högst 30 dagars förbrukning. För import av ett läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika från en Schengenstat krävs dessutom att personen vid behov kan förete ett s.k. Schengenintyg över importen av det ifrågavarande läkemedlet. Schengenintyget och det recept med vilket läkemedlet har införskaffats ska vara utfärdat i den stat där den person som importerar läkemedelspreparatet huvudsakligen är bosatt.

I Finland får man ett Schengenintyg vid behov från apoteket. Du kan även kontrollera från apoteket om ett läkemedelspreparat hör till de läkemedel som klassificeras som narkotika. Även Fimea ger råd per telefon och e-post.

Till Schengenstaterna hör Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

En privatperson får från övriga stater för sitt personliga bruk föra med sig läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika i en mängd som motsvarar högst 14 dagars förbrukning.

Dessutom tillämpas följande preciserande begränsningar på import av narkotika:

  • Den maximala mängden läkemedel som innehåller buprenorfin och metadon har begränsats separat (se Statsrådets förordning )
  • Då en privatperson upprepade gånger för in samma eller motsvarande läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika ska det från den föregående införseln i Finland ha förflutit minst en tid som motsvarar förbrukningstiden för den läkemedelsmängd som har införts tidigare.
  • Det är inte tillåtet att på samma gång införa läkemedelspreparat som innehåller narkotika som enligt preparatets bruksanvisning kan ha kliniskt betydande och farlig samverkan om de används samtidigt.

Mottagning per post av läkemedel

Privatpersoner kan motta läkemedelspreparat per post från EU-området till Finland, om leverantören är laglig och läkemedelspreparatet har godkänts av myndigheten i ifrågavarande land. Dessutom ska man ha ett gällande recept om man beställer ett receptbelagt läkemedel. Det är till exempel olagligt att köpa erektions- eller bantningsläkemedel på internet utan recept. Mottagaren ansvarar alltid själv för att kraven uppfylls.

Läkemedelspreparat som innehåller narkotika eller veterinärmedicinska preparat får inte införskaffas eller mottas per post från länder utanför Finland. Per post får mottas läkemedel från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Det är förbjudet att skaffa och motta per post läkemedelspreparat från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om en privatperson har för avsikt att från utlandet beställa kosttillskott (s.k. naturprodukter) för eget bruk ska han eller hon i förväg försäkra sig om att preparaten inte innehåller ämnen som klassificeras som läkemedel. Det är speciellt viktigt att försäkra sig om att preparat som beställs från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innehåller endast tillåtna ämnen eller medicinalväxter.

Till EES-området hör Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Mera information matkailijan lääkkeet

Mer information

Paaskoski Sami, överprovisor
tel +358 29 5223237

Pellas Kristiina, överprovisor (frågor om produkt klassificering)
tel +358 29 5223422

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi