För allmänhet

Influensa

Influensa

Varje år insjuknar uppskattningsvis 5–15 procent av befolkningen i säsongsinfluensa. Årliga influensavaccinationer är det effektivaste sättet att minska på effekterna av säsongsinfluensaepidemin. Det är dock viktigt att komma ihåg att influensavaccinet skyddar endast mot sjukdom orsakad av influensaviruset och att det inte inverkar på vanliga förkylningar eller övre luftvägsinfektioner som förorsakas av andra virus.

I Finland ingår influensavaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 421/2004. Enligt ministeriets förordning 448/2007 är den årliga vaccinationen kostnadsfri för dem för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för dem som drar betydande nytta av vaccinationen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) utser årligen de vacciner som ska användas och definierar målgrupperna för vaccinationen på basis av rekommendationerna som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor gett.

Vaccination mot influensa är till fördel även för personer som inte hör till de grupper som får vaccinet gratis. I detta fall måste personen inlösa vaccinet på apotek mot läkarrecept. Många arbetsgivare bekostar influensavaccinet för sin personal inom ramen för företagshälsovården.

Målgrupperna för vaccination mot säsongsinfluensa under höst- och vinterperioden 2018–2019 är:

  • anställda inom social- och hälsovården samt farmaceutisk personal
  • Gravida kvinnor
  • Alla som fyllt 65 år
  • Alla barn i åldern 6 månader - 6 år
  • Personer som hör till en riskgrupp på grund av sin sjukdom eller behandling
  • Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa
  • Värnpliktiga män och frivilliga kvinnor som inleder sin tjänstgöring

När det gäller vaccinationer av personer som hör till någon medicinsk riskgrupp är det av väsentlig vikt att de identifieras och att man aktivt försöker nå dem. För personer som hör till dessa grupper är influensa antingen allvarligare än vanligt eller den kan ha ödesdigra följder om den förvärrar grundsjukdomen. Beslut om avgiftsfri vaccination kan fattas av hälsovårdare, sjukskötare eller läkare.