För allmänhet

DARTS

DARTS

DARTS – bedöm läkemedelsinformationens tillförlitlighet

Det lönar sig att förhålla sig kritiskt till all information som finns på Internet.

I DARTS-checklistan (date, author, references, type, sponsor) nedan listas punkter med hjälp av vilka du kan bedöma informationens tillförlitlighet. Du kan använda samma kriterier för att utvärdera också annan skriftlig information.

Vem har skrivit texten? Är han eller hon expert inom sitt område?

Ett råd som anknyter till medicin eller hälsovård ska alltid ges av en yrkeskunnig person inom branschen, och författarens kompetens ska anges. Information om författaren/författarna kan också finnas under en separat rubrik (till exempel Advisory Board, Editorial Board eller Information om webbplatsen).

Är informationen aktuell?

På en tillförlitlig webbplats finns den tidpunkt då informationen har producerats och uppdaterats tydligt angiven. En medicinsk publikation som är mer än två år gammal är många gånger redan föråldrad.

Vilket är syftet med texten? Är det fråga om till exempel reklam eller ett debattinlägg eller strävar man efter att förmedla objektiv information?

En text kan ha många olika syften. Huvudsyftet med reklam och debattinlägg är oftast inte att ge information, varför de kan anses vara mindre tillförlitliga. Det lönar sig att ställa sig skeptisk till reklamspråket, och varningsklockorna bör ringa när man stöter på till exempel uttryck av följande slag: ”100-procentig framgång”, ”sensationella resultat”, ”vetenskapligt genombrott”, ”mirakeltillfrisknande” eller ”hemlig formel”. Löften om ett snabbt tillfrisknande bör man inte heller tro på.

Vem finansierar webbplatsen? Sponsorering kan inverka på vilket perspektiv som väljs.

På en webbplats ska tydligt anges eventuellt utomstående stöd som webbplatsen har fått (kommersiell eller icke-kommersiell organisation). Informationen kan finnas i ett separat avsnitt (t.ex. About this site, Information om webbplatsen eller Användningsvillkor). Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid sponsorering av webbplatsen, även om sponsorering inte automatiskt innebär att informationen är av dålig kvalitet.

Adressen till en webbplats ger en fingervisning om webbplatsens ägare och ursprung. På finska webbplatser kan både en offentlig och en privat aktör ligga bakom en webbplats med ändelsen fi. På engelskspråkiga webbplatser hänvisar ändelsen gov i en adress till en myndighet, ändelsen edu till en utbildningsorganisation, ändelsen org till en icke-kommersiell organisation och ändelsen com till en producent av kommersiell information.

Har man angett vad informationen bygger på i anslutning till denna? Är hänvisningarna lätta att spåra?

Informationen kan bygga på erfarenhet eller forskning. Information som bygger på forskning anses vara mer tillförlitlig. Alla påståenden ska bygga på adekvata, opartiska bevis. En enskild expertåsikt utan källhänvisning har den svagaste beviskraften. Fallbeskrivningar har bättre beviskraft. Det bästa beviset utgörs av resultat som har uppnåtts i kontrollerade kliniska undersökningar.

Den information som presenteras på webbplatsen ska stödjas av hänvisningar till informationskällan. Av hänvisningarna ska åtminstone informationskällans eller undersökningens namn och utgivningsort framgå.

Diskutera den information du har hittat med läkaren eller apotekspersonalen.

Ändra inte din medicinering på egen hand.

Sök efter information från flera olika källor och jämför.