Apotek

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler

Läkemedelsförsörjningen vid sjukhus och hälsocentraler

Läkemedlen för sjukhus och hälsocentraler införskaffas från sjukhusapotek, läkemedelscentral eller apotek. Sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen levererar läkemedlen vidare till de olika avdelningarna och enheterna vid sjukhuset eller hälsovårdscentralen.

Det finns 24 sjukhusapotek i Finland. De verkar inom universitetssjukhusen, andra större sjukhus och hälsovårdscentraler.

Läkemedelslagen innehåller bestämmelser om läkemedelsförsörjningen på sjukhus, hälsovårdscentraler, andra hälsovårdsenheter och socialvårdsanstalter (§ 2, 7, 13–15a, 16–17, 31, 34, 35, 61–66a, 77–79) www.finlex.fi.

Uppgifter

Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas uppgift är att sköta läkemedelsförsörjningen på sjukhus eller hälsocentraler.

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna sköter bl.a. följande uppgifter:

  • läkemedelsbeställningar och anskaffning från partiaffärerna eller import (t.ex. läkemedel med specialtillstånd)
  • lagring av läkemedel och kontroll av läkemedelslagret
  • obligatorisk lagring av läkemedel och basläkemedelsurval
  • förvaring och uppföljning av konsumtionen av läkemedel som förutsätter särskilda lagerförhållanden eller särskild bokföring
  • läkemedelsinformation
  • läkemedel för kliniska läkemedelsprövningar
  • specialtillstånd för läkemedel
  • tillverkning och iordningställande av läkemedel i bruksfärdigt skick (t.ex. cytostatika)
  • rådgivning, kontroll och granskning av förvaringen och handläggningen av läkemedel på avdelningar
  • expediering av läkemedelsdoser till patienter (dosexpediering).

Arbetstagare vid sjukhusapotek kan också arbeta på avdelning.

Verksamhetstillstånd

Sjukhusapotek eller läkemedelscentral kan inrättas med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. I ett sjukvårdsdistrikt kan det finnas ett sjukhusapotek för distriktets verksamhet. Vid ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som upprätthålls av en kommun eller en samkommun eller vid ett sjukhus som upprätthålls av staten kan det inrättas ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral. En läkemedelscentral kan även inrättas vid ett privat sjukhus eller vid en anstalt för utvecklingsstörda.

Ansökan om tillstånd sker med fritt formulerad ansökan som riktas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Ansökan ska innehålla de utredningar som nämns i läkemedelsförordningen 22 §. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ytterligare information:

Läkemedelsförordningen 22 §

Förordning om avgifter

Tillverkning och import av läkemedel

Alla de läkemedel som sjukhusen och hälsovårdscentralerna behöver finns inte att tillgå kommersiellt i Finland. I dessa fall ska sjukhusapoteket antingen självt tillverka läkemedlet eller importera det. Läkemedelscentralerna får inte importera läkemedel. Vid de största sjukhusapoteken är den egna läkemedelstillverkningen omfattande och krävande.

Enligt läkemedelslagen är det tillåtet att tillverka läkemedel vid sjukhusapotek och läkemedelscentraler. Vid tillverkningen av läkemedel ska principerna om god tillverkningssed efterföljas (GMP). Dessutom ska följande Läkemedelsverkets föreskrifter följas: Tillverkning av läkemedel på apotek 4/2006, God tillverkningssed för läkemedel 5/2007 samt Sjukhusapotekets och läkemedelscentralens verksamhet 7/2007.

Expediering av läkemedel till annan verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården (läkemedelslagen 62 §)

Från sjukhusapotek eller läkemedelscentraler som upprätthålls av kommun eller samkommun kan läkemedel expedieras förutom till det egna sjukhuset eller hälsocentralen också till offentliga social- och hälsovårdsinrättningar inom kommunen, t.ex. annat sjukhus eller ålderdomshem. Läkemedel kan i vissa fall med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet expedieras också till privata inrättningar, till någon annan verksamhetsenhet inom social- och hälsovården samt till apotek. Läkemedel som tillverkats av sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen får expedieras till andra mottagare än egna sjukhuset eller den egna hälsocentralen endast om tillstånd för detta beviljats. Fritt formulerad och undertecknad ansökan om sådant tillstånd riktas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Överlåtelse av läkemedel till öppenvården

Social- och hälsovårdsministeriet har fastslagit kriterierna för öppen vård och anstaltsvård. Generellt sett expedieras läkemedlen inom den öppna vården till kunderna via apotek inom den öppna vården. Vissa undantag till denna regel anges i läkemedelslagen, varvid läkemedel kan överlåtas direkt till en patient i den öppna vården, t.ex. vid sjukhusets eller hälsovårdscentralens vårdavdelning och poliklinik, samt vid sjukhusapotek eller läkemedelscentral. Överlåtelsen av läkemedel ska i dessa fall vara kostnadsfri, d.v.s. försäljning av läkemedel till patienter är förbjudet.

Från sjukhusapotek och läkemedelscentraler kan utan ersättning lämnas ut läkemedel som behövs för att vården av en patient, som skrivs ut efter att ha fått vård vid sjukhus eller hälsovårdscentral eller som tillfälligt överförs till den öppna vården, ska kunna fortgå utan avbrott. En patient som besökt sjukhusets poliklinik eller hälsovårdscentralens mottagning kan få de läkemedel som behövs för att inleda behandlingen och som räcker tills patienten med beaktande av lokala förhållanden skäligen kan antas få läkemedlen på ett apotek (t.ex. under nattetid och veckoslut). Dessutom kan sjukhusapotek och läkemedelscentraler utan ersättning expediera läkemedel som ordinerats för folkhälsomediciniskt upplysningsarbete och för förebyggande av sjukdomar samt för behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos) och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar (t.ex. HIV-infektion)