Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Suomeksi

Elektronisk ansökan av apotekstillstånd

Obs. Den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd är på torsdagar.

I fortsättningen kommer Fimea i första hand att skicka beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Se också Beslut om apotekens placeringsorter på Fimeas nätsidor.

 

KUNGÖRELSE


Härmed förklaras apotekstillståndet till 38:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket ska ligga i andra (2.) apoteksområde i Helsingfors stad (Dnr FIMEA/2020/000113, 16.11.2021).

Apoteket hör utifrån medelvärdet av omsättningen för läkemedelsförsäljningen enligt de tre senast tillgängliga räkenskapsperioderna 2019, 2020 och 2021 till klass 2.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till ansökan foga sin meritförteckning eller andra handlingar av vilka framgår de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen enligt 43 b § 4 mom. i läkemedelslagen. En sökande som är bosatt utomlands ska dessutom till sin ansökan foga en redogörelse för de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 b § 1 mom. i läkemedelslagen.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 8.6.2023 före kl. 16.15.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Enhetschef
Tommi Rantalainen, Överprovisor

 

KUNGÖRELSE


Härmed förklaras apotekstillståndet till 17:e apoteket i Åbo att skriftligen sökas.

Apoteket ska ligga i norra (1.) apoteksområde i Åbo stad (Dnr Fimea 001426/06.08.00.00/2016, 23.8.2016).

Apoteket hör utifrån medelvärdet av omsättningen för läkemedelsförsäljningen enligt de tre senast tillgängliga räkenskapsperioderna 2019, 2020 och 2021 till klass 4.

I detta sammanhang förklarar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet med en separat kungörelse också tillstånd att hålla Björkas filialapotek i Peltola-Harittu område ledigt att sökas. Filialapotek som rättighet ska sökas med separat ansökan.

Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till ansökan foga sin meritförteckning eller andra handlingar av vilka framgår de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen enligt 43 b § 4 mom. i läkemedelslagen. En sökande som är bosatt utomlands ska dessutom till sin ansökan foga en redogörelse för de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 b § 1 mom. i läkemedelslagen.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 8.6.2023 kl. 16.15.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Enhetschef
Tommi Rantalainen, Överprovisor

 

KUNGÖRELSE


Härmed förklaras filialapotekstillståndet till Björkas filialapotek ledigt att skriftligen sökas.

Filialapoteket ska ligga i Peltola-Harittu område i Åbo stad. Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.
Björkas filialapotek fungerar för närvarande under 17:e apoteket i Åbo.

Filialapotekstillstånd kan ansökas av en apotekare eller en legitimerad provisor, som har beviljats ett apotekstillstånd.

Filialapotekstillståndansökan kan vara fri till formen. Den som ansöker om filialapotekstillstånd ska till sin ansökan foga de handlingar som han eller hon vill åberopa vid den bedömning som avses i läkemedelslagens 52 § 3 mom.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 8.6.2023 före kl. 16.15.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 9.5.2023.

Eeva Leinonen, Enhetschef
Tommi Rantalainen, Överprovisor