Apotek

Ansökan om apotekstillstånd

Ansökan om apotekstillstånd

När ett apotekstillstånd har blivit ledigt förklarar Fimea apotekstillståndet ledigt att sökas i en kungörelse, som publiceras i Officiella tidningen och på Fimeas webbsida. Apotekstillstånd ska sökas inom 30 dagar från den dag då kungörelsen publicerats. Publiceringsdagen räknas inte.

De som söker om apotekstillstånd ska uppfylla läkemedelslagens förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd:

  • den sökande ska vara legitimerad provisor
  • den sökande har inte försatts i konkurs
  • den sökande har inte förordnats intressebevakare eller handlingsbehörigheten har inte begränsats.

Fimea får all denna information från olika myndighetsregister för sökande bosatta i Finland.

Ifall den sökande bor i ett annat land än i Finland, ska hen lämna in handlingar från myndigheterna i sitt hemvistland där hen anger att:

  • den sökande inte har försatts i konkurs
  • den sökande inte har förordnats intressebevakare
  • den sökandes handlingsbehörighet inte har begränsats.

Dessutom ska den sökande vara legitimerad provisor i Finland

Till ansökan ska bifogas uppgifter om den sökandes yrkeskarriär och andra meriter som den sökande i sin ansökan vill hänvisa till.

Ifall apoteket som blivit ledigt att ansökas har ett därtill hörande filialapotek och filialapoteket inte har lagts som villkor till apotekstillståndet, skall filialapotekstillståndet ansökas separat. Ifall filialapoteket lagts som villkor till ett apotekstillstånd så är man skyldig att hålla filialapoteket. I dessa fall behandlas apotekstillståndet och upprätthållande av filialapoteket samtidigt och det görs ett beslut.

Ansökningsblanketterna med bilagor levereras till Fimeas registratur innan ansökningstiden upphör. Ansökningar som anländer efter att ansökningstiden upphört kan inte tas i beaktande.

Elektronisk ärendehantering

Apotekstillstånd kan sökas via den elektroniska ärendehanteringen. Logga in på den elektroniska ärendehanteringen på adressen:

Vid ansökning av apotekstillstånd sker inloggningen i den elektroniska ärendehanteringstjänsten med Suomi.fi -identifiering, dvs. med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens HST-kort (personkort beviljat av polisen) eller yrkeskort för yrkesutbildade personer inom hälsovården. Anställda inom hälso- och sjukvården kan inte använda sitt yrkeskort för inloggning i samband med ansökan om apotekstillstånd.

Ansökan ska fyllas i och sändas via den elektroniska ärendehanteringen före utgången av ansökningstiden. Efter utgången av ansökningstiden kan eventuella kompletteringar av ansökan lämnas till Fimea med meddelandefunktionen i den elektroniska ärendehanteringen eller till Fimeas registratur.

e-post: registratur@fimea.fi
fax: 029 522 3002
postadress: Registratur, PB 55, 00034 FIMEA

Fimea i första hand skickas beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

yhteystietolaatikko Sinnemäki, Rosenberg (ruotsi)

Mer information