Ansökan om apotekstillstånd

Ansökan om apotekstillstånd

När ett apotekstillstånd har blivit ledigt ska Fimea i en kungörelse, som publiceras i Officiella tidningen, förklara apotekstillståndet ledigt att sökas. Apotekstillstånd ska sökas inom 30 dagar från den dag då kungörelsen publicerats. Publiceringsdagen räknas inte.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till sin ansökan bifoga en utredning om de förutsättningar för att få apotekstillstånd som avses i läkemedelslagen med undantag för sådana uppgifter om sökandens nationalitet eller handlingsbehörighet som myndigheten kan få med stöd av lagen om befolkningsdatasystemet. Dokument som ska bifogas ansökan (se ansökningsblanketten)

1) Meritförteckning eller andra dokument som sökanden vill hänvisa till
2) Intygar att sökanden inte har försatts i konkurs (Ett intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret)

  • intyget får vara högst tre månader gammalt
  • intyget ska vara i kraft ännu den dagen då ansökningstiden för apotekstillståndet upphör (t.ex. datumet då brevet är daterat räcker inte)
  • istället för intyg i original godkänns också en vidimerad kopia av intyget
  • sökandena får intyget ur konkurs- och företagssaneringsregistret från Rättsregisteringscentralens konkurs- och företagssaneringsregister

Ifall apoteket som blivit ledigt att ansökas har ett därtill hörande filialapotek och filialapoteket inte har lagts som villkor till apotekstillståndet, skall filialapotekstillståndet ansökas separat. Ifall filialapoteket lagts som villkor till ett apotekstillstånd så är man skyldig att hålla filialapoteket. I dessa fall behandlas apotekstillståndet och upprätthållande av filialapoteket samtidigt och det görs ett beslut.

Ansäkningsblanketterna med bilagor leveraras till Fimeas registratur innan ansökningstiden upphör. Ansökningar som anländer efter att ansökningstiden upphört kan inte tas i beaktande.

Elektronisk ärendehantering

Apotekstillstånd kan sökas via den elektroniska ärendehanteringen. Logga in på den elektroniska ärendehanteringen på adressen:

Vid ansökning av apotekstillstånd sker inloggningen i den elektroniska ärendehanteringstjänsten med Suomi.fi -identifiering, dvs. med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens HST-kort (personkort beviljat av polisen). Anställda inom hälso- och sjukvården kan inte använda sitt yrkeskort för inloggning i samband med ansökan om apotekstillstånd.

Ansökan ska fyllas i och sändas via den elektroniska ärendehanteringen före utgången av ansökningstiden. Efter utgången av ansökningstiden kan eventuella kompletteringar av ansökan lämnas till Fimea med meddelandefunktionen i den elektroniska ärendehanteringen eller till Fimeas registratur.

epost: registratur@fimea.fi
fax: 029 522 3002
postadress: Registratur, PB 55, 00034 FIMEA

Fimea i första hand skickas beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

Mer information

Mer information