Ansökan om apotekstillstånd

Ansökan om apotekstillstånd

När ett apotekstillstånd har blivit ledigt eller beslut har fattats om inrättande av ett nytt apotek ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i en kungörelse, som publiceras i Officiella tidningen, förklara apotekstillståndet ledigt att sökas. Apotekstillstånd ska sökas inom 30 dagar från den dag då kungörelsen publicerats.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till sin ansökan bifoga en utredning om de förutsättningar för att få apotekstillstånd som avses i 43 § i läkemedelslagen med undantag för sådana uppgifter om sökandens handlingsbehörighet som myndigheten kan få med stöd av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Dokument som ska bifogas ansökan (se ansökningsblanketten)

1) Meritförteckning eller andra dokument som sökanden vill hänvisa till
2)  Intygar att sökanden inte har försatts i konkurs (Ett intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret)

  • intyget får vara högst tre månader gammalt
  • intyget ska vara i kraft ännu den dagen då ansökningstiden för apotekstillståndet upphör (t.ex. datumet då brevet är daterat räcker inte)
  • istället för intyg i original godkänns också en vidimerad kopia av intyget
  • sökandena får intyget ur konkurs- och företagssaneringsregistret från Rättsregisteringscentralens konkurs- och företagssaneringsregister

Ifall apoteket som blivit ledigt att ansökas har ett därtill hörande filialapotek och filialapoteket inte har lagts som villkor till apotekstillståndet, skall sökanden i ansökan nämna att hon/han även ansöker om tillstånd att hålla filialapoteket.

Den elektroniskt ifyllda blanketten skrivs ut, undertecknas och skickas med bilagor till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Med sin underskrift bekräftar uppgiftslämnaren att de uppgifter hon/han har angett i ansökan och bilagor är korrekta.

Elektronisk ärendehantering

Apotekstillstånd kan sökas via den elektroniska ärendehanteringen. Logga in på den elektroniska ärendehanteringen på adressen:

Vid ansökning av apotekstillstånd sker inloggningen i den elektroniska ärendehanteringstjänsten med VETUMA-identifiering, dvs. med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens HST-kort (personkort beviljat av polisen). Anställda inom hälso- och sjukvården kan inte använda sitt yrkeskort för inloggning i samband med ansökan om apotekstillstånd.

Ansökan ska fyllas i och sändas via den elektroniska ärendehanteringen före utgången av tiden för kungörelsen. Efter utgången av tiden för kungörelsen kan eventuella kompletteringar av ansökan lämnas till Fimea med meddelandefunktionen i den elektroniska ärendehanteringen (se anvisning) eller till Fimeas registratorskontor per post, fax eller e-post.

Mer information

Mer information

  • Juvonen Merja
    Enhetsekreterare tel. 0295223221
  • Pietikäinen Marja
    Avdelningssekreterare tel. 0295223211