Apotekstillstånd

Apotekstillstånd

 

Apoteks- och filialapotekstillstånd

Apoteksrörelse får enligt 40 § i läkemedelslagen drivas med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (apotekstillstånd).

Förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd är enligt läkemedelslagen 43 §:
"Apotekstillstånd kan beviljas en legitimerad provisor, som inte har försatts i konkurs, förordnats intressebevakare eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

Om ett apotekstillstånd har flera sökande, ska tillståndet meddelas den som med beaktande av helheten kan anses ha de bästa förutsättningarna att driva apoteksrörelse. Vid bedömningen beaktas sökandens tidigare verksamhet på apotek och i andra uppgifter inom läkemedelsförsörjningen, tidpunkten för när ett eventuellt tidigare apotekstillstånd vunnit laga kraft medräknad, samt studier, ledningsförmåga och övrig verksamhet som är av betydelse för drivande av apoteksrörelse.”

Apotekstillstånd som blir ledigt till följd av att apotekaren går i pension kan anslås ledigt att sökas innan uppnåendet av pensionsåldern.

Förfarandet påskyndar processen med byte av apotekare. På detta sätt överförs ansvaret för apoteksverksamheten och utveckling av den smidigare till den nya apotekaren.

 

Portlet för listning av kontaktinformation

Portlet för listning av kontaktinformation

  • Oinonen Noora
    Överprovisor tel. 0295223258