Innehållspublicerare

null Restsituationerna har ökat - Fimea utredde utvecklingen av restsituationerna och bakgrundsfaktorerna

Restsituationerna har ökat - Fimea utredde utvecklingen av restsituationerna och bakgrundsfaktorerna

18.5.2022

Restsituationerna har ökat betydligt under de senaste åren och orsakar problem för såväl läkemedelsanvändarna som hälso- och sjukvårdspersonalen. Covid-19-pandemin har ökat restsituationer, men den har också ytterligare betonat vikten av beredskap och information om tillgången till läkemedel i realtid.

Syftet med Fimeas utredning var att granska tillgången till läkemedel och utvecklingen av restsituationerna i Finland under de senaste åren. Dessutom strävade man efter att i utredningen lyfta fram orsakerna bakom restsituationerna.

Tillgången till läkemedel kan beskrivas med olika mätare

Situationen beträffande tillgången till läkemedel kan beskrivas inte bara med hjälp av läkemedelsföretagens restnoteringar, utan också med hjälp av tillstånd att underskrida obligatorisk lagring, specialtillstånd och dispens som Fimea beviljat.

- Syftet med dessa tillståndsförfaranden är att trygga kontinuiteten i läkemedelsförsörjningen när ett läkemedelspreparat har en restsituation eller ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd inte finns på marknaden, berättar överinspektör Julia Lehtinen vid Fimea.

Det finns många orsaker till restsituationer

Orsakerna till produktionen av läkemedelspreparat och den ökade efterfrågan uppgavs 2021 vara de viktigaste faktorerna som orsakar restsituationer. Dessutom ökar risken för restsituationer om läkemedelstillverkningen koncentreras till tredjeländer och distributionskedjan för läkemedel splittras runt om i världen. De senaste åren har flest restsituationer rapporterats om läkemedel som påverkar nervsystemet, såsom smärt- och psykofarmaka samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Fimea arbetar aktivt för att förbättra tillgången till läkemedel

Finland är en del av den globala läkemedelsmarknaden och mycket beroende av import av läkemedel. Fimea samarbetar aktivt med aktörerna inom läkemedelsområdet samt med läkemedelsmyndigheterna i andra EU- och EES-länder för att förbättra tillgången till läkemedel.

- Det är också viktigt att ingripa i de bakomliggande orsakerna till restsituationer, så att de kan förebyggas bättre, konstaterar överinspektör Julia Lehtinen.

Läs mer

Tillgång till läkemedel i Finland. Översikt över restsituationer (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi