Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Fimea publicerar uppgifter om coronavaccinernas inrapporterade biverkningar på sin webbplats. En mer omfattande rapport publiceras på finska.

Viktig information för dem som anmäler biverkningar av coronavacciner

  • Fimea ger inte medicinsk rådgivning till enskilda patienter. Farhågor och frågor om den egna vaccinationen ska utredas tillsammans med den egna vårdinstansen eller den vaccinerande enheten.
  • Fimea ger ingen särskild bekräftelse på att det tagit emot en biverkningsanmälan och kommenterar inte heller anmälan om det inte finns behov av att be om ytterligare utredningar.
  • Vanliga kända biverkningar av coronavaccinerna är feber, frossbrytningar, huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk, förstorade och ömma lymfkörtlar, allergiska reaktioner, illamående, kräkningar, diarré och reaktioner i vaccinationsstället. Det är inte nödvändigt att anmäla dessa biverkningar.
  • Om biverkningsanmälningen gäller ett coronavaccin är det viktigt att rapportera vaccinets namn, samt om det är fråga om ett variantvaccin (t.ex. Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 eller Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1). Vaccinationsuppgifterna finns på webbtjänsten Mina Kanta-sidor.

  • Avsikten med anmälningarna om biverkningar är att upptäcka nya och oväntade biverkningar. Med anmälningarna kartläggs inte biverkningarnas frekvens. Denna kan utredas genom undersökningar och via hälso- och sjukvårdsregistren. 
  • Vaccinbiverkningar och läkemedelsskador som berättigar till ersättning är inte alltid samma sak. Information om ersättning för skador orsakade av coronavacciner finns på Läkemedelsskadeförsäkringens webbplats.
  • THL ansvarar för de vacciner som är i användning, för vaccinationsordningen och för de riksomfattande rekommendationerna som gäller riskgrupper. Kommunerna ansvarar för hur vaccinationerna ordnas. Mer information finns på den egna kommunens webbplats.

Ytterligare information: Att göra en biverkningsanmälan

Anmälningarna berättar inte direkt om vaccinbiverkningar

Biverkningsanmälningarna beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats. Slutsatser om vaccinets nyttor och risker kan dras först när alla tillgängliga uppgifter har genomgått en vetenskaplig bedömning som är en del av vaccinets kontinuerliga säkerhetsuppföljning. Om ett säkerhetsproblem bekräftas, vidtas åtgärder för att uppdatera t.ex. produktinformationen och vaccinationsanvisningarna.

Antalet behandlade anmälningar 12.12.2022 (uppdaterad 15.12.2022)

Vaccintyp (produktnamn) Totalt antal anmälningar Icke-allvarliga anmälningar Allvarliga anmälningar* Antal givna doser (THL)
mRNA-vaccin Comirnaty 12910 8184 4726 10 234 972
mRNA-vaccin Spikevax (Moderna) 3008 1946 1062 2 061 545
Adenovirusvektorvaccin Vaxzevria (AstraZeneca) 2407 1506 901 553 366
Adenovirusvektorvaccin Jcovden (COVID-19 Vaccine Janssen) 8 4 4 ***
Proteinvaccin Nuvaxovid (Novavax) 20 13 7 ***
Sammanlagt 18156** 11574** 6582** 13 118 577

* Bedömningen grundar sig på anmälarens bedömning, eller om den inte har meddelats, på Fimeas bedömning. En biverkning bedöms vara allvarlig om den har lett till död, livsfara, sjukhusvård eller förlängt den, orsakat en bestående skada, funktionsnedsättning eller är en medfödd missbildning.
** Det totala antalet kan vara mindre än summan av olika vacciner, eftersom det kan finnas flera misstänkta vacciner i anmälningarna.
*** Andra produkter har givits sammanlagt 268 694 doser.

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformation om biverkningsanmälningarna

Biverkningar: Skadliga och oavsedda effekter orsakade av ett läkemedel (30 a § i Läkemedelslagen)

Bakgrundsinformation