Innehållspublicerare

null Vi ber om respons för rapporten om utredning av informationsledning inom läkemedelsbehandling och -försörjning

Vi ber om respons för rapporten om utredning av informationsledning inom läkemedelsbehandling och -försörjning

7.2.2023

Som en del av social- och hälsovårdsreformen har man utvecklat verksamhetsmodeller och dataunderlag för informationsledning inom social- och hälsovården.  I detta sammanhang har inte behoven av uppföljning, utvärdering, styrning och övervakning vid ordnandet av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning beaktats. Med informationsledning avses ledarskap som främjar organisationens förmåga att skapa värde genom information och kompetens.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Fimea i uppdrag att utarbeta ett förslag till verksamhetsmodell och en vägkarta för att effektivisera, möjliggöra och förtydliga den datadrivna styrningen i avgörande situationer för läkemedelsbehandling och användning av läkemedel. Uppdraget är en del av reformen av läkemedelsfrågorna.

Utredningsrapporten innehåller ett förslag till verksamhetsmodell och en färdplan

I utredningen föreslås en verksamhetsmodell för informationsbaserad styrning av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen samt för en kontrollerad användning av läkemedel. Verksamhetsmodellen som är avsedd för styrningen grundar sig på riksomfattande målsättningar och indikatorer, ett dataunderlag och en lägesbild som samlats in för att motsvara de gemensamma målen samt tillämpning av producerad information. Ett centralt mål är att integrera informationsledningen inom läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning som en del av den allmänna informationsledningen inom social- och hälsovården.

Verksamhetsmodellen för kontrollerad användning gäller nya läkemedelsbehandlingar som ger ytterligare bevis. Målet är att minska beslutsosäkerheten och den ekonomiska risken för t.ex. budgetkonsekvenserna av den nya läkemedelsbehandlingen, att utföra behandlingen och behandlingens målgrupp samt nyttan, biverkningarna eller kostnadseffektiviteten av behandlingen på kort eller lång sikt.

Utredningsrapporten innehåller också en färdplan för att effektivisera, möjliggöra och förtydliga en datadriven verksamhet. Färdplanen är i etapper för 2023–2026.

Vi ber intressenterna ge respons som stöd för  att färdigställa utredningsrapporten

Social- och hälsovårdsministeriet och Fimea ber nu om respons på utredningsrapporten om informationsledning inom läkemedelsbehandling och -försörjning. Responsen utnyttjas för att färdigställa utredningsrapporten.

Vi ber om respons via den bifogade Webropol-enkäten senast 20.2.2023

Länk till enkäten (på finska)

Obs! Enkäten har beretts tekniskt för att besvaras på en gång. Utforska enkätens innehåll på förhand i den bifogade PDF-filen (på finska).

Läs mer

Utkast till utredningsrapport

Promemoria från utredningens första skede

Upplysningar

Ledande sakkunnig Piia Rannanheimo, Fimea, tfn 029 522 3517, fornamn.efternamn@fimea.fi
Specialsakkunnig Riikka Vuokko, SHM, tfn 029 5163 600, fornamn.efternamn@gov.fi

Tekniska frågor om enkäten

Projektchef Milja Piispanen, Fimea tfn 029 522 3311, fornamn.efternamn@fimea.fi