Innehållspublicerare

null Verksamhetsmodellen för datalagret för läkemedelsinformation har preciserats

Verksamhetsmodellen för datalagret för läkemedelsinformation har preciserats

29.11.2021

Utgångspunkterna för  det centraliserade datalagret för läkemedelsinformation som beskrivs i utredningen om datalagret för läkemedelsinformation har fördjupats under sommaren och hösten 2021. Om det nationella datalagret för läkemedelsinformation förverkligas skulle det innebära ett gemensamt datalager där informationsmaterial om olika myndigheters uppgifter och tjänster om läkemedelspreparat, växtbaserade preparat samt ersättningsberättigade salvbaser och kliniska näringspreparat finns sammanställda.

I arbetet, som Fimea är ansvarigt för, preciserades verksamhetsförutsättningarna för det nationella datalagret för läkemedelsinformation i samarbete med de nationella myndigheterna och andra centrala intressentgrupper. Det fortsatta arbetet fokuserade särskilt på det primära informationsinnehållet i datalagret för läkemedelsinformation och de utvecklingsbehov som observerats, samt på olika aktörers uppgifter i produktionen, hanteringen och utnyttjandet av informationen.

Utredningen av verksamhetsförutsättningarna för datalagret för läkemedelsinformation och förtydligandet av utvecklingsbehoven i anslutning till läkemedelspreparatet utifrån nuläget ingår i social- och hälsovårdsministeriets reform av läkemedelsärenden. Målet med utvecklingen av informationshanteringen som en delhelhet inom reformen är att med hjälp av informationshantering stöda tillgången till information om läkemedelspreparatet och dess användbarhet. Samordningsgruppen för reformen för läkemedelsärenden har diskuterat de utvecklingsutsikter som lyfts fram i det fortsatta arbetet med datalagret för läkemedelsinformation.

Nästa steg i arbetet gäller lösningsbeskrivning samt kostnadsnyttobedömning av datalagret för läkemedelsinformation. Målet är att skapa en tydlig kunskapsbas för det nationella beslutsfattandet om utvecklingen av läkemedelspreparatets uppgifter under de närmaste åren samt på lång sikt.

Läs mer:

Fortsatt utredning om ett datalager för läkemedelsinformation: Verksamhetsbetingelser för datalagret för läkemedelsinformation som en riksomfattande tjänst (Publikationsarkivet Valto, på finska)

Reform av läkemedelsärenden (Social- och hälsovårdsministeriet)

Social- och hälsovårdsministeriets webbnyhet 19.11.2021: Verksamhetsmodellen för datalagret för läkemedelsinformation har preciserats (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, Fimea, p. 029 522 3517
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi