Innehållspublicerare

null Vem kan ansöka om import- eller exporttillstånd för narkotika?

Vem kan ansöka om import- eller exporttillstånd för narkotika?

Import- och exporttillstånd för narkotika kan sökas av privata näringsidkare såsom läkemedelsfabriker, läkemedelspartiaffärer (inom ramen för partihandelstillståndet), apotek, sjukhusapotek för läkemedelsproduktion och övriga medicinska ändamål; privata näringsidkare, juridiska personer, universitet och vetenskapliga forskningsinstitut för att tillverka ämnen, preparat och testapparatur för att kunna detektera narkotika, för forskningsändamål och produktutveckling (se 9 § i narkotikalagen (373/2008) och 17 § 1 mom. i läkemedelslagen).

Den som ansöker om tillstånd för övriga medicinska ändamål än de som avses i hälsovårdslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller lagen om utövning av veterinäryrket skall dessutom inneha ett giltigt hanteringstillstånd. (www.finlex.fi)

25.10.2021