Tillbaka till föregående sida

Varför är kosttillskottet jag beställde ett läkemedel?

Varför är kosttillskottet jag beställde ett läkemedel?

31.10.2017

Fimea uppmanar konsumenterna att vara uppmärksamma och kritiska när de köper hälsoprodukter i utländska näthandel. Leveransen av ett kosttillskott eller ett preparat som marknadsförs som en naturprodukt kan stoppas i tullen om preparatet klassificeras som ett läkemedel i Finland. Det finns begränsningar i mottagandet av läkemedel per post från länder utanför Finland. Ta på förhand reda på om du kan ta emot ett preparat legalt.

Det finns skillnader mellan olika länder i klassificeringen av preparat som läkemedel. I vissa länder är försäljningen av ett preparat tillåtet som kosttillskott, medan samma preparat i andra länder är ett läkemedel. I Finland är det Fimeas uppgift att vid behov fatta beslut om huruvida ett ämne eller preparat ska anses vara ett läkemedel. Klassificeringen baseras på preparatets sammansättning och användningsändamål. Preparatet kan jämställas med ett receptbelagt läkemedel eller med ett egenvårdsläkemedel. Det kan också på basis av internationella avtal vara klassificerat som ett narkotiskt ämne.

Det är förbjudet att ta emot läkemedel per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Du kan ta emot läkemedelspreparat per post från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till en mängd som motsvarar högst tre månaders användning. Det är förbjudet att per post ta emot läkemedelspreparat som klassificeras som narkotiska. För receptbelagda läkemedel måste du vid tidpunkten för importen ha ett relevant recept eller ett läkarintyg. Importerade läkemedelspreparat ska vara lagliga och lagligt till salu i upphandlingslandet. Läkemedel måste köpas av en försäljare som lagligt får sälja läkemedel. Du känner igen de lagliga nätapoteken inom EU på den gemensamma logotypen.

Tullen övervakar att importbegränsningarna iakttas. Import mot bestämmelserna kan leda till rättsliga påföljder.

Ett aktuellt exempel på läkemedelsklassificeringen är förknippat med ett ämne vid namn CBD eller cannabidiol. Cannabidiol är en förening som förekommer i hampa och den är klassificerad som läkemedel i Finland. Ett preparat som innehåller CBD jämställs åtminstone med ett receptbelagt preparat i Finland. Preparatets exakta sammansättning avgör saken.

Fimea för inte ut nya läkemedel på marknaden

I den offentliga diskussionen är Fimeas roll ofta oklar när det gäller nya läkemedel. Fimea söker inte, utvecklar inte och marknadsför inte nya läkemedel. Fimea beslutar om försäljningstillstånd för läkemedel som en del av läkemedelsmyndigheternas nätverk i EU-länderna. För att ett läkemedelspreparat ska uppfylla kraven för ett försäljningstillstånd ska det på basis av studier vara effektivt, säkert och ha godtagbar kvalitet. Detta bedöms genom att man studerar resultaten av de icke-kliniska och kliniska prövningar som gjorts med läkemedlet och utredningarna om preparatets kvalitet. Verksamheten baserar sig på ett ansökningsförfarande. Det finns mera om försäljningstillståndsprocessen på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Klassificering av läkemedel

Narkotikakontroll

Internethandel med läkemedel

Läkemedel och utlandsresor

Försäljningstillstånd

Nätbeställning (Tulli.fi)

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 522 3241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi
Dela denna sida