Innehållspublicerare

null Varför är det nödvändigt att uppge orsaken till att ett preparat med försäljningstillstånd inte är lämpligt?

Varför är det nödvändigt att uppge orsaken till att ett preparat med försäljningstillstånd inte är lämpligt?

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) kan bevilja specialtillstånd för användning av ett läkemedelspreparat av särskilda sjukvårdsrelaterade orsaker när det inte är möjligt att uppnå önskat resultat i behandlingen av en patient med preparat som har försäljningstillstånd. Den som ordinerar läkemedlet ska i ansökan ge en redogörelse över de särskilda sjukvårdsrelaterade orsaker på grund av vilka preparatet behövs. Fimea iakttar i sina beslut Läkemedelslagen 395/1987 (§ 21 f) och Läkemedelsförordningen 693/1987 (§ 10 b och c). Den s.k. kaskadprincipen som stadgats om användning av läkemedel återspeglar samma princip.

25.10.2021