Innehållspublicerare

null Valvira och Fimea är oroade över förskrivningen och användningen av klonazepam

Valvira och Fimea är oroade över förskrivningen och användningen av klonazepam

30.5.2018

Användningen av klonazepam har ökat i Finland. Den officiella indikationen för klonazepam som är godkänd av läkemedelsmyndigheten är behandling av epilepsi. Även om klonazepam är en bensodiazepin har det ingen officiell psykiatrisk indikation. Förskrivning av klonazepam avvikande från den officiella indikationen exempelvis för behandling av ångeststörningar är därmed så kallad off label-användning. Enligt Valviras tillsynsobservationer är förskrivningen av klonazepam ökad i situationer där läkarna förskriver bensodiazepiner osakligt.

Den totala förbrukningen och långtidsanvändningen av bensodiazepiner har sjunkit jämnt i Finland under de senaste tio åren. Mycket sannolika bakomliggande orsaker är gynnsamma förändringar i förskrivningsrutinerna för bensodiazepiner. Valvira har gett en anvisning om saklig förskrivning av bensodiazepiner.

Enligt en ny registerundersökning förefaller dock användningen av klonazepam ha ökat i Finland för andra indikationer än behandling av epilepsi.

Klonazepam tillhör läkemedelsgruppen långverkande bensodiazepiner. Ekvivalentdosen för klonazepam är cirka en tiondel av ekvivalentdosen för diazepam. Således motsvarar 1 mg klonazepam sett till bensodiazepineffekten 10 mg diazepam.

Klonazepams effekt sätter in långsamt och dess toppkoncentration nås 1 - 4 timmar efter läkemedelsintaget. På grund av sin långsamt inträdande men långvariga effekt är klonazepam omtyckt vid nedtrappning av bensodiazepiner. Liksom med alla bensodiazepiner kan även användning av klonazepam orsaka beroende och detta är förenat med hög risk för missbruk. Enligt en ny registerundersökning är mer än 60 % klonazepamanvändarna långtidsanvändare och deras andel av alla klonazepamanvändarna ökar. Närmare 20 % av användarna tar stora klonazepamdoser. Bland alla klonazepamamanvändare är andelen nästan tre gånger större än andelen användare av diazepam i högdos.

Ur säkerhetsperspektiv är off label-användning i regel ett sämre alternativ än användning enligt försäljningstillståndet. Off label-användning av läkemedlet kräver alltid att läkemedelsförskrivaren gör en noggrann utvärdering av lämpligheten av andra behandlingsalternativ. Endast om behandlingsalternativen enligt rådande behandlingsrutiner inte kommer i fråga i patientens behandling kan en läkemedelsbehandling efter noggrant övervägande förskrivas för en indikation utanför produktresumén. Patienten ska då informeras om off label-användning av läkemedlet och valet av behandling ska motiveras i patienthandlingarna. Lämplig kontroll ska också ordnas för patienten och off label-behandlingen ska avslutas om den inte medför önskad nytta för patienten.

Vid förskrivning av klonazepam ska särskild försiktighet iakttas. Klonazepam säljs för närvarande endast i stora förpackningar för långtidsbruk innehållande 100 eller 150 tabletter. För att förebygga beroende av klonazepam ska det observeras att läkaren har rätt att förskriva att apoteken expedierar den mängd läkemedel som patientens behandling kräver oberoende av tillgängliga förpackningar. Läkemedlet kan således förskrivas i mindre mängder än förpackningsstorleken.

Läs mer:

Kurko T ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt: Finlands läkartidning 18.5.2018.

Kurko T et al. Trends in the long‐term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics: A national register study for 2006 to 2014.

Ytterligare information ges av

  • Medicinalråd Kaisa Riala, Valvira tfn 0295 23113 fornamn.efternamn@valvira.fi
  • Överläkare Päivi Ruokoniemi, Fimea tfn 029 522 3442 fornamn.efternamn@fimea.fi