Innehållspublicerare

null Vad ska man beakta när material skickas till en pågående klinisk läkemedelsprövning?

Vad ska man beakta när material skickas till en pågående klinisk läkemedelsprövning?

Nya och ändrade dokument jämte ändringsversioner samt vid behov uppdaterade EudraCT, -amendment och/eller End of Trial-blanketter ska lämnas in till Fimea. Dessutom ska ett följebrev alltid bifogas till det material som skickas till Fimea. Av följebrevet ska framgå

  • vilken klinisk prövning materialet hänför sig till (KLnr eller EudraCT-nummer),
  • vad materialet innehåller,
  • om det är fråga om en betydande ändring av materialet,
  • har samma material tidigare skickats till andra undersökningar (och vart i så fall)
  • kontaktpersonens uppgifter
  • samt andra uppgifter som påverkar bedömningen av materialet och hur brådskande det är.

Fimea underrättas endast om väsentliga ändringar. Definitionen av väsentlig ändring finns i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift 8/2019.

18.11.2021