Innehållspublicerare

null Utvärderingen av eventuellt samband mellan coronarvacciner och hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation fortsätter

Utvärderingen av eventuellt samband mellan coronarvacciner och hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation fortsätter

15.6.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) har bedömt coronarvaccinens samband med hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer. Sådana har rapporterats inom EU i anslutning till samtliga coronavacciner som används i Finland.

Något orsakssamband mellan coronarvaccin och hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation har inte bekräftats och utredningarna i ärendet fortsätter. 

Hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer är inflammatoriska sjukdomar som vanligen orsakas av  olika infektioner eller störningar i kroppens eget immunförsvar. Sådana fall förekommer årligen 1–10/100 000 personer. Symtomen kan vara andnöd, kraftig och oregelbunden pulsfrekvens samt bröstsmärta.

PRAC inledde utvärderingen då man i Israel rapporterade om hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer efter coronavaccinationer. De flesta fallen var lindriga och yppade sig i huvudsak några dagar efter den andra vaccindosen hos män under 30 år. Symtomen försvann inom några dagar.

De vaccinerade uppmanas att kontakta hälso- och sjukvården om de får ovan nämnda symtom efter en coronavaccination. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppmanas att anmäla eventuella hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer som uppkommer strax efter en coronavaccination.

EMA fortsätter bedömningen i ljuset av den tilläggsinformation som samlas in och anvisningarna uppdateras vid behov.

Eventuella farhågor eller frågor om den egna vaccinationen utreds tillsammans med den egna vårdinstansen eller den vaccinerande enheten. Anmälan om biverkningar ersätter inte bedömningen av vårdbehovet. Vi önskar att vaccinets satsnummer och patientjournaltexten från kontakten med hälso- och sjukvården bifogas till eventuella anmälningar om biverkningar redan i det första skedet.

Institutet för hälsa och välfärd utreder som bäst förekomsten av myokardit hos personer som fått coronavirus och hos ovaccinerade i Finland.

COVID-19 vaccines: update on ongoing evaluation of myocarditis and pericarditis (EMAs meddelande 11.6.2021) 

Ytterligare information ges av

  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi