Innehållspublicerare

null Utredningen om ett datalager för läkemedelsinformation är färdig

Utredningen om ett datalager för läkemedelsinformation är färdig

18.1.2021

Som ett led i reformen av läkemedelsverksamheten gjordes år 2020 en utredning om ett datalager för läkemedelsinformation. Samarbete i fråga om läkemedelsinformation leder till ändamålsenligare läkemedelsbehandling och en mer målinriktad utveckling, ledning, övervakning och styrning av läkemedelsverksamheten.

I Fimeas utredning beskrivs målen, innehållet och funktionerna i det nationella, centraliserade datalagret för läkemedelsinformation samt framtida utvecklingsbanor. Utredningsarbetet utfördes i samarbete med olika ämbetsverk och intressentgrupper. Utredningen om datalagret för läkemedelsinformation beskriver den långvariga utvecklingen av läkemedelsinformationen och de kommande årens reformbehov. Med hjälp av ett centraliserat datalager för läkemedelsinformation kan myndigheternas verksamhet effektiviseras i fråga om hanteringen av läkemedelsuppgifter. Processerna och tjänsterna i anslutning till produktion, hantering och distribution av information om läkemedelspreparat samt deras användbarhet och tillgänglighet för olika användargrupper kan förbättras jämfört med nuläget. Denna lösning gör det möjligt att utnyttja digitaliseringen och teknologierna på ett nytt sätt.

Främjandet av målen förutsätter samarbete mellan olika aktörer och kommer att genomföras som en utvecklingshelhet under flera års tid. I detta skede har man redan identifierat ett behov av att fortsätta utvecklingsarbetet, genom att inleda en noggrannare definition och planering av genomförandet i samarbete med centrala aktörer. I följande skede kommer resultaten av utredningen att behandlas av samordningsgruppen för genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet.  Målet med det fortsatta arbetet är att skapa en heltäckande grund för det nationella beslutsfattandet.

Läs mer:

SHM webbnyhet 18.1.2021

Utredning om ett datalager för läkemedelsinformation
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2021:3

SHM: Reformen av läkemedelsverksamheten 

Närmare upplysningar:

Sari Palojoki, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (utveckling av informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen), tfn 0295 163 456

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (utveckling av informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen), tfn  0295 163 600

Piia Rannanheimo, farmakoekonom, projektchef, Fimea (utredningen om datalagret för läkemedelsinformation), tfn 029 522 3517

Sari Kujala, direktör, Fimea (utredningen om datalagret för läkemedelsinformation) tfn 029 522 3610