Innehållspublicerare

null Utbytet av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom utvidgas 1.4.2023

Utbytet av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom utvidgas 1.4.2023

30.3.2023

Möjligheten till utbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom vid apoteken effektiviseras för att öka priskonkurrensen mellan preparaten från och med den 1 april 2023. Målet är att förbättra läkemedelsförsörjningens kostnadseffektivitet och samtidigt trygga läkemedels- och medicineringssäkerheten samt rådgivningen. Lagstiftningen som möjliggör ändringen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom som har samma aktiva substanser, och kvantitativa sammansättning i fråga om dem, och som är terapeutiskt ekvivalenta kan anses vara sinsemellan utbytbara. Skillnader mellan läkemedelspreparatens inhaleringsanordningar utesluter inte längre automatiskt utbytbarheten om dosdispensrarna är till den grad likartade att bytet kan genomföras på ett säkert sätt med hjälp av ändamålsenlig rådgivning på apoteket.

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel 1.4.–30.6.2023 finns på Fimeas webbplats. Denna förteckning har utökats med 62 inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom som inte tidigare har varit i förteckningen. Utbytbarheten av dessa alla preparat hänger ändå inte direkt ihop med de författningsförändringar som trädde i kraft den 1. januari 2023. Alla preparat eller deras förpackningsstorlek är nödvändigtvis inte till salu under giltighetstiden för förteckningen.

Separat rådgivningsskyldighet för apotek gällande anordningar och läkemedel i samband med utbyte

När det är fråga om utbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom föreskrivs en uttrycklig skyldighet för apoteken i läkemedelslagen att ge handledning i användningen av dosdispensern för att säkerställa läkemedels- och patientsäkerheten, eftersom betydelsen av apotekets rådgivning om användningen av dosdispensrar ökar i takt med det utvidgade utbytet av läkemedel. Apotekens rådgivning om hur läkemedlet och dosdispensern ska användas ska hålla hög kvalitet och den ska alltid ges då ett inhalerbart läkemedelspreparat och tillhörande dosdispenser byts ut mot ett annat. Eventuella skillnader mellan preparat som byts ut på apoteket ska särskilt framhävas i rådgivningen. Med hjälp av rådgivningen ser man till att tekniken för användning av inhalationsanordningen är riktig, att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig samt att den eftersträvade behandlingseffekten och behandlingsbalansen uppnås. Information för apotekets farmaceutiska personal om rådgivning gällande läkemedel och anordningar finns på Fimeas webbsida ”Utbyte av läkemedel på apoteket”.

Läs mer:

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel

Utbyte av läkemedel på apoteket

Produktspecifik handledning för apotek vid utbyte

Utbyte av läkemedel på apoteket: inhalationspreparat, Vesa Mustalammi, överläkare, Fimea (på finska) (pdf)

FPAs, Läkemedelsprisnämndens och Fimeas gemensamma meddelande 13.2.2023: Referensprisgrupperna för inhalationsläkemedel utvidgas 1.4.2023

Fimeas webbnyhet 23.2.2023: Ett webbinarium för apoteken 28.2.2023: Utbyte av inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • laakevaihto@fimea.fi
  • apteekit@fimea.fi
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.