Innehållspublicerare

null Utbildningsmodulerna i CTIS-portalen för kliniska läkemedelsprövningar har publicerats

Utbildningsmodulerna i CTIS-portalen för kliniska läkemedelsprövningar har publicerats

17.2.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har publicerat de första webbutbildningsdelarna i ärendehanteringssystemet och databasen för kliniska läkemedelsprövningar (Clinical Trials Information System, CTIS). Tio delar har publicerats och fler kommer att publiceras under 2021.

Det finns såväl egna som gemensamma utbildningsdelar för sponsorer och myndigheter. Alla dessa delar finns på samma webbplats för de som är intresserade.

EU:s förordning nr 536/2014 om kliniska läkemedelsprövningar träder i kraft efter att EMA:s CTIS-portal färdigställts.

Webbutbildningar

Närmare upplysningar:

Eija Mikkonen, koordinator för kliniska prövningar, tfn 029 522 3393

clinicaltrials@fimea.fi