Innehållspublicerare

null Upprättandet av en nationell klassificering av riskläkemedel börjar – vi bjuder med intressentgrupper

Upprättandet av en nationell klassificering av riskläkemedel börjar – vi bjuder med intressentgrupper

29.3.2022

Fimea har inlett ett ettårigt projekt, vars mål är att upprätta en nationell klassificering av riskläkemedel som stöd för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården vid planeringen och genomförandet av läkemedelsbehandlingar och säkerställandet av medicineringssäkerheten. Behovet av en nationell klassificering av riskläkemedel identifierades i samband med diskussioner med intressentgrupperna om handboken Säker läkemedelsbehandling. Projektet omfattar intensivt samarbete med Klient- och patientsäkerhetscentret och intressentgrupperna.

Vid klassificeringen utnyttjas befintliga klassificeringar av riskläkemedel samt tillgängliga register- och forskningsuppgifter om riskläkemedel. En nationell klassificering av riskläkemedel upprättas med hjälp av Delfi-expertpanelmetoden och multiprofessionellt intressentgruppsarbete. Erfarenheterna och lärdomarna från utvecklingen av databasen Medicin75+ stöder arbetet.

Under projektet beskrivs ansvar, upprätthållande och uppdatering av klassificeringen av riskläkemedel samt utarbetas en plan för att integrera information för stödsystem inom beslutsfattande och/eller patient- och klientdatasystem. Informationshanteringen för den klassificering som uppstår har också behandlats som en del av utredningshelheten för läkemedelsdatalagret.

Har du sakkunskap om riskläkemedel? – svara senast 10.4

Som stöd för upprättandet av en klassificering av riskläkemedel sammanställer vi en cirka tio personers projektgrupp av insatta experter som i samarbete med Fimeas experter skapar en grund för klassificeringen genom sin sakkunnighet och resultaten från forskningen som genomförs med Delfimetoden. Dessutom hoppas vi på deltagare som är insatta i riskläkemedel och representanter från olika vetenskapsgrenar och yrkesgrupper i Delfi-undersökningen.

Meddela ditt intresse för att delta i expertgruppens verksamhet och/eller Delfi-undersökningen som paneldeltagare senast 10.4.2022 via denna blankett. Beskriv och motivera kortfattat din sakkunskap för att utarbeta en nationell klassificering av riskläkemedel. Fimea förbehåller sig rätten att välja expertgruppens slutgiltiga sammansättning. Av deltagarna begär vi engagemang i projektet under ett år.

Har du sakkunskap om riskläkemedel? -blanketten (på finska)

Läs mer:

Fortsatt utredning av ett datalager för läkemedelsinformation – Verksamhetsbetingelser för datalagret för läkemedelsinformation som en riksomfattande tjänst

Säker läkemedelsbehandling 

Om Delfimetoden

Klient- och patientsäkerhetscentret

Mer information:

Elsi Similä, projektchef, Fimea, elsi.simila@fimea.fi, tfn 029 522 3607

Johanna Jyrkkä, forskare, Fimea, johanna.jyrkka@fimea.fi, tfn 029 522 3514

Marianne Kuusisto, koordinator för läkemedelssäkerhet, Klient- och patientsäkerhetscenret, marianne.kuusisto@ovph.fi, tfn 040 579 9520