Innehållspublicerare

null Tillgången till veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin

Tillgången till veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin

11.1.2017

Den totala lagersituationen för veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin har förbättrats, men lagren är fortfarande inte på samma nivå som före störningen i tillgången.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om obligatorisk lagring av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin i särskilda situationer upphörde 31.12.2016. Behovet att förnya beslutet bedöms vid behov på nytt i början av 2017, om uppgifterna om tillgången till preparaten förutsätter det.

För att trygga tillgången till preparat rekommenderas att veterinärerna fortsättningsvis beaktar Eviras temporära användningsrekommendationer och följer dem i den mån det är möjligt.

Om det för något läkemedelspreparat som innehåller bensylpenicillin behövs ett obligatoriskt lager, ska importören ansöka om rätt att få underskrida lagervolymen skilt för varje preparat.

Bakgrund

Störningen i tillgången till veterinärmedicinska penicillinpreparat började i maj 2015. Orsaken är en omfattande brist på den aktiva substansen i Europa och störningen gällde flera läkemedelspreparat som innehåller bensylpenicillin avsedda för produktionsdjur. Bensylpenicillin är ett viktigt mikrobläkemedel för behandling av bakterieinflammationer hos produktionsdjur och är även i fråga om flera sjukdomar det primära läkemedlet.

Tillgången till preparat har tryggats genom att ta i bruk obligatoriska lager (SHM:s beslut av den 15.5.2015, ändrats 13.7.2015 och 26.1.2016), genom att begränsa användningen av bensylpenicillin (Eviras temporära användningsrekommendationer) samt genom att bevilja undantagstillstånd för de preparat som störningen gäller.

Bensypenicillinets lageruppgifter har följts upp varje vecka och uppgifterna har uppdaterats på Fimeas och Eviras webbplatser. Enligt en bedömning av tillräckligheten den 15 december 2016 räcker injektionspreparatens försäljningslager med normal förbrukning fram till mitten av maj 2017 och de intramammära läkemedlens försäljningslager fram till utgången av juli 2017.

Läs mer:

Eviras temporära användningsrekommendationer

Frågor och svar om tillgången till veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin (innehåller 28.12.2017 uppdaterade lageruppgifter, PDF)

Fimeas nyhet 8.2.2016

Mer information:

Ärenden i anslutning till obligatorisk lagring och tillgång:

Eeva Leinonen, direktör, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, tfn 029 522 3220

Allmänna veterinärmedicinska ärenden:

Irmeli Happonen, enhetschef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, tfn 029 522 3330

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi

Ärenden i anslutning till användning: