Innehållspublicerare

null Tillgången till läkemedel har varit god under pandemin

Tillgången till läkemedel har varit god under pandemin

17.6.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har under coronapandemin särskilt noggrant följt ändamålsenligheten i läkemedelsförbrukningen och läkemedelsförrådens tillräcklighet. ”Läget i fråga om tillgången till läkemedel har varit god i Finland”, säger Eija Pelkonen, överdirektör på Fimea.

För att säkerställa tillgången var man tvungen att begränsa leveransvolymerna av vissa läkemedel från apoteken. I och med att beredskapslagen upphörde att gälla slopades också dessa begränsningar av läkemedelsleveranserna. ”Finländarna har agerat mycket rationellt också i fråga om användningen av läkemedel under pandemin. Vi litar på att den rationella användningen fortsätter även efter begränsningarna”, konstaterar Pelkonen. ”I år kommer en stor del av finländarna att semestra i hemlandet och vårt omfattande apoteksnät garanterar att var och en normalt kan skaffa sig de läkemedel som de behöver också när de reser på olika håll i Finland.”

Under covid-19-pandemin har Fimea tagit ett nytt digitalt informationsinsamlingssystem i bruk för att kunna följa upp läkemedelsförråden och bedöma tillräckligheten. Innehavarna av försäljningstillstånd har en lagstadgad skyldighet att i god tid meddela Fimea om hotande problem i tillgången. Fimea får nu också information om läget i fråga om läkemedelsförråden inom läkemedelspartihandeln, på sjukhusapoteken och på apoteken inom den öppna vården. ”Den uppdaterade informationen hjälper oss att effektivare förutse och förbereda oss på eventuella störningar i tillgången tillsammans med de övriga aktörerna inom läkemedelsbranschen”, berättar Pelkonen.

Läs mer:

Fimea förädlade data från läkemedelsbranschen för beredskapsplanerna inom hälso- och sjukvården (tidningen Sic! 3/2020) (på finska)

Restnoteringar

Ytterligare information ges av

  • Timo Mauriala, enhetschef, Enheten för kvalitetskontroll av preparat, tfn 029 522 3214
  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • E-post i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi