Innehållspublicerare

null Svar på EU-kommissionens offentliga samråd om EU:s lagstiftning om blod, vävnader och celler kan ges till och med 31.8.2017

Svar på EU-kommissionens offentliga samråd om EU:s lagstiftning om blod, vävnader och celler kan ges till och med 31.8.2017

22.6.2017

EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd om EU:s lagstiftning om blod, vävnader och celler. I samrådet ingår även ett frågeformulär till medborgarna på alla officiella språk i EU. Frågeformuläret kan besvaras till och med 31.8.2017.

Syftet samrådet är att samla in detaljerade synpunkter och åsikter om huruvida EU:s lagstiftning om blod, vävnader och celler är tillräcklig och aktuell. Resultaten kommer att beaktas i Europeiska kommissionens omfattande utvärdering av denna lagstiftning och hur den fungerar i hela EU.

Även om transfusioner, transplantationer och assisterad befruktning räddar och förbättrar människors liv finns det också en risk för att sjukdomar kan överföras till mottagarna. För att minska denna risk antogs ny EU-lagstiftning år 2002 för blod och år 2004 för vävnader och celler. Dessa huvudakter (direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG) har sedan kompletterats med ett antal tekniska (genomförande)direktiv.

Huvudsyftet med direktiven var att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor genom att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för aktörer som tillhandahåller blod, vävnader och celler för transfusion, transplantation och assisterad befruktning och för myndigheter som övervakar dessa funktioner.

Allmänt sett syftar direktiven till att

• se till att de EU-medborgare som behöver säkra blodprodukter, vävnader och celler har tillgång till dem,
• erbjuda medborgarna öppna system som ökar förtroendet bland potentiella givare och mottagare,
• definiera på vilket sätt sjukvårdsmyndigheter och tjänsteleverantörer bär ansvar för att garantera säkerhet och kvalitet.

Enligt EU-kommissionen hanteras 20 miljoner bloddonationer varje år i 1 300 blodcentraler i EU, vilket motsvarar 26 miljoner tranfusioner för patienter.

Ca en miljon vävnads- och celldonationer, bl.a. hornhinnor, benvävnad, hud och hjärtklaffar för operationer, benmärg och blod från navelsträngen samt könsceller för assisterad befruktning, hanteras årligen av mer än 3 000 vävnadsinrättningar.

Dessa ämnen behövs också som utgångsmaterial för framställning av t.ex. plasma med faktor VIII för behandling av hemofili och läkemedel för avancerad terapi.

Läs mer:

EU-kommissionens offentliga hörande (in English)

Svara på frågeformuläret till medborgarna

Svara på enkäten för aktörer (in English)

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, överinspektör, tfn 029 522 3242
  • Anne Tammiruusu, överinspektör, tfn 029 522 3249
  • Pirkko Puranen, överinspektör, tfn 029 522 3244
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi