Innehållspublicerare

null Ska alla indikationer nämnas, om det t.ex. är fråga om ett mikrobläkemedelspreparat eller ett preparat avsett för avmaskning?

Ska alla indikationer nämnas, om det t.ex. är fråga om ett mikrobläkemedelspreparat eller ett preparat avsett för avmaskning?

Indikationen bör nämnas på en generell nivå (exempelvis allvarliga infektioner som uppvisar resistens för de primära mikrobläkemedlen), men även konkreta exempel ska framföras (det räcker med ett par exempel). Om det finns ett preparat med försäljningstillstånd för den aktuella indikationen bör särskild uppmärksamhet fästas vid att uttryckligen de indikationer preciseras för vilka preparatet med försäljningstillstånd inte lämpar sig.

25.10.2021