Innehållspublicerare

null Samarbete behövs i framtiden

Samarbete behövs i framtiden

15.6.2018

Artificiell intelligens och maskininlärning samt enorma datamängder medför nya möjligheter för läkemedelsforskning och -utveckling samt läkemedelstillsyn och utvärdering av läkemedelsbehandlingar. Precisionsmedicin och digital egenvård kan omkullkasta vårt tillvägagångssätt på samma sätt som antibiotikan eller avbildningsmetoderna gjorde på sin tid. De nya metoderna bidrar till att identifiera människors behov ännu bättre än förut samt gör diagnostiken, servicevalen och egenvården effektivare. Genomförandet, kontrollen och uppföljningen av läkemedelsbehandlingen i praktiken blir å sin sida allt mer utmanande.

Ministeriernas framtidsöversikter publicerades 4.6.2018. I översikten som gäller SHM:s förvaltningsområde betonas det att nästa regering för att svara på förändringarna måste hitta sektorsövergripande lösningar för förnyandet av socialskyddet, verkställandet av social- och hälsovårdsreformen samt främjandet av välfärd, hälsa och sysselsättning. Tillsammans främjar dessa lösningar jämställdheten, jämlikheten och funktions- och arbetsförmågan samt tryggar utkomsten i olika skeden av livet.

I framtiden behövs det ännu mer gränsöverskridande samarbete och partnerskap. När aktörerna samarbetar blir processerna effektivare, den kliniska kompetensen utvecklas, kund- och patientsäkerheten förbättras och nya vårdinnovationer tas i bruk.

Läkemedelsmyndigheterna har en avgörande roll som möjliggörare och övervakare av nya tillvägagångssätt. Ett exempel på detta är den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, som kommer att förenkla myndighetsprocesserna med anknytning till veterinärmedicinska läkemedel. Det faktum att läkemedelsverket i Storbritannien lämnar EU:s läkemedelstillsynsnätverk som en följd av Brexit är en utmaning, men det är också en möjlighet för andra ämbetsverk såsom Fimea att öka sitt inflytande på EU-nivå. Det är viktigt att inte läkemedels- och medicineringssäkerheten eller tillgången på läkemedel äventyras, att myndighetsfunktionerna bibehåller hög kvalitet samt att förändringarna genomförs på ett kontrollerat, hållbart och jämlikt sätt.

Innovationsekosystemet är ett nätverk som omfattar såväl forskning och utveckling som aktörer med anknytning till innovationer. I Finland kan man vänta sig nya, intressanta idéer när verksamheten vid de nya kompetenscentren som den nuvarande regeringen har startat, t.ex. Cancercentret, Neurocentret, Genomcentret och Centret för läkemedelsutveckling, börjar ge resultat. Fimea deltar i innovationsekosystemet genom att ge vetenskaplig rådgivning nationellt och internationellt samt ikraftsätta den internationella processen med anknytning till den nya förordningen om kliniska läkemedelsprövningar.

Fimea är med och säkerställer att läkemedlens effekt, säkerhet, tillgången till dem och rationell användning av dem är i världsklass i Finland.

Fimeas framtidsvideo

Ministeriernas framtidsöversikter
 

Ytterligare information ges av

  • Sinikka Rajaniemi tfn. 029 522 3100