Innehållspublicerare

null Registret för partiförsäljning av läkemedel förnyas

Registret för partiförsäljning av läkemedel förnyas

9.12.2021

Fimeas register över partiförsäljning av läkemedel förnyas. Målet med förnyelsearbetet är att bygga upp ett register som svarar på de olika behoven för användning av uppgifterna om partiförsäljningen av läkemedel.

Förnyandet av registret bereds genom olika utredningar och kartläggningar. En förutredning har gjorts och arbetet fortsätter som bäst med en fortsatt utredning som har som mål att ge mer detaljerad information inför anskaffningen av det nya systemet. Det egentliga definitionsarbetet är planerat att inledas våren 2022 i samarbete med centrala intressentgrupper.

Användningen av uppgifterna i partiförsäljningsregistret

Fimeas uppgifter om partiförsäljning och läkemedelskonsumtion är en central del av kunskapsbasen för uppföljning och styrning av användningen av läkemedel och läkemedelsbehandlingspraxisen. Uppgifterna om partiförsäljningen och konsumtionen har också en central betydelse med tanke på beredskapen och landets försörjningsberedskap. Uppgifterna används också som stöd för beslutsfattande i Fimeas olika processer. Likaså använder många aktörer utanför Fimea, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, andra myndigheter, aktörer inom läkemedelsbranschen och leverantörer, de offentliga uppgifterna i registret.

Konsumtionsuppgifterna publiceras på Fimeas webbplats samt i Folkpensionsanstaltens och i Fimeas årliga sampublikation i Finlands läkemedelsstatistik samt i Fimeas, Livsmedelsverkets och Helsingfors universitets sampublikation Finres vet.

Uppgifterna om partiförsäljningen skickas också till bland annat den samnordiska hälsostatistiken (Nordic Health & Welfare Statistics NOMESCO), EU:s uppföljning av användningen av antimikrobiella läkemedel (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s Antimicrobial consumption in the EU/EEA), till publikationen ESAC-Net och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, till publikationen ESVAC samt till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och till Världsorganisationen för djurhälsa OIE.

Centrala intressentgrupper med i utvecklingen – enkät till läkemedelspartiaffärer

Ett centralt behov som identifierats i arbetet med att förnya registret för partiförsäljningen är läkemedelspartiaffärernas deltagande i utvecklingen av registret. Vi vill att innehavarna av försäljningstillstånden är medvetna om förnyelsen och att de kan be om mer information om de så önskar.

Vi önskar att läkemedelspartiaffärerna svarar på den bifogade Webropol-enkäten och anmäler sitt deltagande i förnyelsearbetet om de vill. Under början av 2022 bjuder vi in partiaffärerna att diskutera deras behov och önskemål.

Vänligen svara på enkäten senast den 21 december 2021:
Enkät till läkemedelspartiaffärer (på finska)

Uppgifter om läkemedelskonsumtion på Fimeas webbplats

Finlands läkemedelsstatistik på FPA:s webbplats

Finres vet-rapporter på Livsmedelsverkets webbplats

För mer information, kontakta:

Fortsatt utredning och förnyelseprojekt:
Harri Nurmi, utvecklingssakkunnig

Statistik över läkemedelskonsumtion:
Tinna Voipio, forskare

Tekniskt stöd för enkäten:
Milja Piispanen, projektkoordinator

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi