Innehållspublicerare

null Rationell läkemedelsbehandling främjas genom nationellt nätverk för läkemedelsinformation

Rationell läkemedelsbehandling främjas genom nationellt nätverk för läkemedelsinformation

20.3.2020

Fimea ansvarar för långsiktsplanering och koordinering av läkemedelsinformation på nationell nivå. Verksamheten styrs av den nationella strategin för läkemedelsinformation, som för närvarande uppdateras för den nya strategiperioden 2021–2026 i samarbete med intressentgrupper. Samtidigt har man även inlett uppdateringen av Fimeas egen strategi.

Strategin för läkemedelsinformation genomförs av det nationella nätverket för läkemedelsinformation, som är ett av Finlands största nätverk inom läkemedelsområdet. Intressentgrupperna har under uppdateringsprocessen starkt lyft fram att man också under den nya strategiperioden vill fortsätta nätverkets verksamhet.

Fimea avstår från koordinerings- och organiseringsansvaret för den årliga Läkemedelsdagen

Den nationella Läkemedelsdagen har ordnats åtta gånger. Samarbetet började ursprungligen på initiativ av social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, och efter den första Läkemedelsdagen tog Fimea över ansvaret för koordineringen och organiseringen av verksamheten. Man har beslutat att avstå från detta ansvar efter våren 2020.

Beslutet motiveras med att samarbetet med intressentgrupper för att främja rationell läkemedelsbehandling i första hand kanaliseras via verksamheten i nätverket för läkemedelsinformation. Ansvaret för att koordinera och organisera Läkemedelsdagen har krävt mycket resurser, och intressentgruppernas aktivitet har minskat i samband med lokala evenemang på temadagen. I responsenkäter har en orsak som lyfts fram varit svårigheten att frigöra resurser till dagen i den egna verksamhetsenheten. Dessutom är temadagen inte särskilt känd trots gemensamma satsningar.

Upphörandet med Läkemedelsdagen beaktas i strategin för läkemedelsinformation som uppdateras som bäst, och i dess ställe fastställs åtgärder för mer riktade evenemang och kommunikation tillsammans med aktörerna i nätverket för läkemedelsinformation. I fortsättningen ordnar Fimea årligen vecka 11/12 ett evenemang med tydliga mål för någon målgrupp för att främja rationell läkemedelsbehandling.

Webbplatsen för Läkemedelsdagen tas ur bruk före utgången av juni 2020. Webbplatsen lyfter fram viktiga teman om rationell läkemedelsbehandling och innehåller användbart elektroniskt material. Dessa överförs i tillämpliga delar från webbplats för Läkemedelsdagen till webbplatsen fimea.fi.

Läs mer:

Nätverket för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi