Innehållspresentatör

null Patientorganisationerna understöder tillsättandet av en patientdelegation

Patientorganisationerna understöder tillsättandet av en patientdelegation

7.6.2019

Patientorganisationerna ser Fimeas patientdelegation som en ny och viktig form för samarbete mellan myndigheten och läkemedelsanvändarna. 

Den 4 juni 2019 samlades närmare trettio representanter för patientorganisationerna och representanter från Fimea och Valvira för att diskutera tillsättandet av patientdelegationen och startandet av verksamheten.

Under diskussionen togs flera teman upp som ansågs lämpliga för delegationens möten, men samtidigt önskade man av Fimea klara mål och en fokusering av verksamheten. Förslag på möjliga teman var exempelvis klargörande av myndighetsprocesserna och hur tillförlitlig läkemedelsinformation riktad till patienterna ska nå ut. Dessutom identifierades ett behov av att bekanta sig med och förstå försäljningstillståndsprocessen för läkemedel, varför de läkemedelsbehandlingar och medicintekniska produkter som FDA godkänt i USA inte direkt är godkända också i Europa och i Finland. Det fanns också intresse för Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s verksamhet.

I diskussionen betonades kommunikationens betydelse och man konstaterade att en bred kommunikation är ett väsentligt mål i all verksamhet inom delegationen. Patientorganisationernas representanter såg det som viktigt att de representanter som väljs till delegationen kommunicerar om sin verksamhet även vidare än bara till sina egna medlemmar.  

Utlysningen till patientdelegationen öppnar i början av hösten

Alla patientorganisationer som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap i patientdelegationen och Fimea fastställer det tidsbegränsade urvalet så att delegationen får så mångsidig patientrepresentation som möjligt. Utlysningen öppnar på Fimeas webbplats i början av hösten. Det är meningen att patientdelegationen ska sammanträda första gången på våren 2020.

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi