Innehållspublicerare

null Patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar väckte diskussion – mycket att lära i Finland från Storbritannien

Patienternas delaktighet i rationella läkemedelsforskningar väckte diskussion – mycket att lära i Finland från Storbritannien

12.11.2021

Diskussionsmötet som ordnades av RATTI-forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling och nätverket för läkemedelsinformation lockade över 40 patienter, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom olika sektorer att fundera över patientens delaktighet i undersökningarna av rationell läkemedelsbehandling.

Syftet med evenemanget var att lyfta fram betydelsen av patienternas delaktighet i undersökningar av rationell läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet; konkretisera vad patienternas delaktighet i undersökningarna innebär; samt skapa förutsättningar för patienternas delaktighet i framtida undersökningar av rationell läkemedelsbehandling, läkemedelsinformation och läkemedelssäkerhet.

Beaktande av patienternas delaktighet ökar forskningens kvalitet

Huvudtalarna var forskarna Gary Hickey och Kati Turner från Storbritannien (National Institute for Health Research, NIHR). De betonade att patienternas genuina delaktighet och möjlighet att påverka (power) från och med prövningens planeringsskede gör forskningsresultaten mer strikta för patienterna och förbättrar forskningens kvalitet. Delaktigheten kan förverkligas på många olika sätt och i varje forskningsprojekt måste man fundera på hur och i vilket skede den genomförs bäst.

Som stöd för att öka delaktigheten har National Institute for Health Research utarbetat standarder för att beakta patientens delaktighet, genom vilka man kan fundera på hur patientens delaktighet förverkligas i sin egen undersökning. Standardens delområden är:

  • möjliggörande delaktighet (inclusive opportunities)
  • genuint samarbete (working together)
  • stöd och inlärning (support and learning)
  • tillräcklig och tydlig kommunikation (communications)
  • delaktighetens inverkan på genomförandet av forskningen (impact)
  • forskningsförvaltningen (governance).

Vid mötet hördes också forskningsfinansiärens anförande från Finlands Akademi samt två exempelundersökningar om patienternas delaktighet i främjandet av en trygg vård och patienternas delaktighet i ProShade-projektet. Erfarenheter av främjande av delaktighet i kliniska läkemedelsprövningar hördes i EUPATI Finlands anförande.

I gruppdiskussionerna diskuterades förutsättningarna och strukturerna för att öka patienternas delaktighet i Finland

De viktigaste frågorna som lyftes fram i gruppdiskussionerna var för det första att det behövs ökad medvetenhet i synnerhet för forskarna, men också för patienterna, myndigheterna och forskningsfinansiärerna.

Patienternas delaktighet bör ingå i forskarutbildningen så att den på ett uppenbart och positivt sätt blir en rutinmässig praxis från och med planeringen av undersökningen. För det andra upplevdes det som viktigt att utbyta erfarenheter och öka interaktionen mellan forskare och patienter. Diskussionen sammanfattades väl i kommentaren: "Vi ska utsätta forskare för patienter".

Vid mötet beslöt man att fortsätta diskussionen för att öka förutsättningarna för patienternas delaktighet i en fritt formulerad arbetsgrupp i Finland. Arbetsgruppen genomförs i samarbete mellan EUPATI Finland och RATTI-forskningsnätverket.

Kontakta katri.hameen-anttila@fimea.fi om du är intresserad av att delta i diskussionen.

Läs mer

UK Standards for Public Involvement

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI på Fimeas webbplats

Nätverket för läkemedelsinformation på Fimeas webbplats

Fimeas webbnyhet 27.8.2021: Diskussion om patienternas delaktighet rationella läkemedelsforskningar 10.11.2021 – anmäl dig!
 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi