Innehållspresentatör

null Nya test- och behandlingsrekommendationer för fluorouracil, kapecitabin, tegafuril och flucytosin

Nya test- och behandlingsrekommendationer för fluorouracil, kapecitabin, tegafuril och flucytosin

23.3.2020

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC) rekommenderar att patienterna testas för brist på dihydropyrimidindehydrogenasenzym (DPD) innan cancerbehandling innehållande fluorouracil eller dess prodrugs inleds.

Fluorouracil och dess prodrugs som ges som injektioner eller infusion, oralt administrerad kapecitabin och tegafuri används vid behandlingen av många cancerformer. Dessa prodrugs omvandlas i kroppen till fluorouracil. Läkemedlen hindrar cancercellernas tillväxt genom att störa enzymen som behövs i DNA-syntesen.

Användningen av fluorouracil som preparat för lokal behandling vid behandling av hudsjukdomar såsom aktinisk keratos och vårtor förutsätter ingen DPD-testning eftersom den inte absorberas i betydande mängd av huden. Flucytosin som används för behandling av allvarliga svampinfektioner (inget försäljningstillstånd i Finland) är även en prodrug till fluorouracil. Dess användning förutsätter inte DPD-testning för att inledandet av behandlingen inte ska fördröjas.

Halten av ett fungerande DPD-enzym är lågt, cirka 8 % hos vithyade människor och hos 0,5 % fattas enzymet helt och hållet. DPD-enzymet behövs för att bryta ner fluorouracil och dess brist leder till att läkemedlet ansamlas i kroppen. En fullständig enzymbrist kan leda till allvarliga, till och med livshotande biverkningar, såsom en minskad mängd av vita blodkroppar som förhindrar inflammationer, nervskador, svår diarré eller muninflammation. Därför ska sådana patienter överhuvudtaget inte få fluorouracil eller dess prodrugs.

Om det förekommer en partiell DPD-enzymbrist hos patienten, ska man överväga att minska cancerläkemedlets startdos. Om läkemedlet inte medför patienten allvarliga biverkningar kan de följande doserna vara högre. En kontinuerlig uppföljning av fluorocilhalterna hos patienter som får infusioner kan förbättra behandlingsresultaten.

Utgående från den bedömning som PRAC har gjort rekommenderas en bestämning av DPD-enzymbristen hos patienterna innan behandlingen inleds endera genom att mäta nedbrytningsprodukten för fluorouracil, halten uracil i blod eller genom gentester, som ger information om patientens benägenhet att få allvarliga biverkningar. Vårdrekommendationerna ska iakttas när testerna görs. Produktinformationen för läkemedlen kommer att uppdateras för att motsvara rekommendationerna.

Rekommendationen från PRAC behandlas som följande av Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) och därefter av Europeiska kommissionen som ger ett slutgiltigt beslut i ärendet.

Läs mer:

Fimeas meddelande 18 mars 2019

EMAs meddelande och referral-sida

Ytterligare information ges av

  • Kirsti Villikka, överläkare, tfn 029 522 3455
  • Kimmo Jaakkola, överläkare, tfn 029 522 3336
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi