Innehållspresentatör

null Nya designdroger föremål för tillsyn

Nya designdroger föremål för tillsyn

12.7.2019

I förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), vilken preciserar narkotikalagen, läggs till sju nya ämnen. Samtidigt läggs det till 27 ämnen och tas bort ett från förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014). Ämnena har inte några medicinska användningssyften.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, som ansvarar för bedömningen av designdroger har föreslagit att sju av de ämnen som nu blev föremål för tillsyn ska tas in i narkotikaförteckningen och att 27 nya s.k. designdroger ska tas in i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Ämnena har rapporterats för uppföljning till systemet för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). I systemet tas in ämnen som man observerat att missbrukas och ger upphov till skadeverkningar i Europa. Ämnena sprids snabbt inom EU-området och därför är det viktigt att ämnena börjar omfattas av tillsynen.

Genom Förenta Nationernas (FN:s) konvention från år 1961 börjar även fyra syntetiska fentanylderivat, som redan omfattas av tillsynen av narkotika i Finland, att även underställas internationell tillsyn.

Ändringarna i statsrådets förordningar träder i kraft den 5 augusti 2019.

Ändringar i narkotikaförteckningen

De nya ämnen som tas in i förteckningen över narkotika är bensodiazepinderivat, vilka inte har några medicinska användningssyften i Finland. Av dessa har adinazolam föreslagits för medicinskt bruk annanstans i världen:

· adinazolam

· flualprazolam

· flunitrazolam

· fluklotizolam

· metizolam

· nitrazolam

· 3-hydroxifenazepam

De ämnen som bedömts nationellt är liknande bensodiazepiner som de bensodiazepiner som även är i medicinskt bruk. Till sina egenskaper påminner de om de bensodiazepiner som genom konventionen om psykotropa ämnen från 1971 är klassificerade som narkotika. Antalet och spridningen av nya bensodiazepiner som inte omfattas av tillsynen och som inte har några medicinska användningssyften har under de senaste åren ökat på marknaden för ämnen som intas i berusningssyfte. Deras ospecifika lagliga status kan utöver utbudet locka människor att pröva eller använda dem. Dessa ämnen används i berusningssyfte ofta tillsammans med andra ämnen som har en förlamande effekt på det centrala nervsystemet, t.ex. alkohol, vilket ökar deras skadeverkningar. De används också som uppiggande medel då man försöker återhämta sig efter de skadeverkningar som användningen av narkotika medför. Flera av de bensodiazepinderivat som tas in i förteckningen över narkotika i Finland har också observerats i Finland.

De fyra bensodiazepinderivat som tas in i förordningen har redan tidigare nationellt, samt cyclopropylfentanyl och methoxyacetylfentanyl även inom det europeiska systemet, bedömts vara sådana att de förutsätter tillsyn såsom narkotika. Således byter cyclopropylfentanyl och methoxyacetylfentanyl plats i förordningen redan för andra gången, dvs. de stryks nu ur bilaga III och läggs till bilaga I. Para-fluorobutyrfentanyl och orto-fluorofentanyl stryks ur bilaga IV och läggs till bilaga I.

Ändringar i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

I förordningen tas in 27 nya ämnen som anses vara designdroger. Även av dem är tre bensodiazepinderivat. För sju av ämnena har man observerat deras ställningsisomerer i Europa.

Syftet med narkotikalagen är att förhindra att narkotika importeras till eller exporteras från Finland olagligt, att förhindra att narkotika tillverkas, sprids och används olagligt samt att minska hälsoriskerna av andra ämnen som används i drogsyfte. När ett ämne klassificeras som narkotika blir tillverkning, import, export, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med det förbjuden och är tillåten endast i bestämda fall och som tillståndspliktig. Tillstånd enligt narkotikalagen och förordningarna om narkotikaprekursorer beviljas av Fimea.

Läs mer:

För konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen fr.o.m. 5.8.2019

SHM:s meddelande 4.7.2019

Narkotikapolitik

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 543/2008

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 552 3241
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi