Innehållspublicerare

null Nya designdroger är föremål för tillsyn den 14 februari 2022

Nya designdroger är föremål för tillsyn den 14 februari 2022

20.1.2022

Fyra nya ämnen läggs till i narkotikalagens förordning om ämnen, växter och preparat som betraktas som narkotika (543/2008). Samtidigt läggs 27 nya ämnen som anses vara designdroger till i förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014) och två ämnen som kommer att klassificeras som narkotika avlägsnas.

Fimea, som ansvarar för bedömningen av narkotikaklassificeringen av designdroger och läkemedelssubstanser, föreslog nu metonitazen och bromazolam av de nya ämnen som nu tagits under övervakning. Ingendera har medicinsk eller industriell användning. I enlighet med Förenta nationernas (FN) konvention om psykotropa ämnen från 1971 övervakas dessutom två ämnen som tidigare inte var under kontroll som narkotika, dvs. den syntetiska cannabinoiden CUMYL-PEGACLONE och den dissociativt verksamma hallucinogenen difenidin. I fortsättningen övervakas följande nya ämnen som narkotika:

  • Metonitazen
  • Bromazolam
  • CUMYL-PEGACLONE
  • Difenidin

Dessutom utökas övervakningen av de ämnen som redan finns i narkotikaförordningen med stöd av FN:s konvention om psykotropa ämnen från 1971. I enlighet med beslutet som fattades i april ska den internationella övervakningen omfatta den syntetiska cannabinoiden MDMB-4en-PINACA, hallucinogenen 3-metoxifencyklidin (3-MeO-PCP) samt bensodiazepinderivaten klonazolam, diklazepam och flubromazolam som redan tidigare övervakats i Finland. Dessa s.k. designdroger används inte medicinskt eller industriellt.

För det tredje kommer man vid samma sammanträde att ändra förordningen om psykoaktiva ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden genom att ta bort två ämnen som ovan fått narkotikaklassificeringoch lägga till 27 nya ämnen. Dessa nya ämnen har rapporterats till systemet för tidig varning som upprätthålls av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) under 2020 och 2021. Alla ämnen har inte observerats i Finland och de har inte tidigare varit föremål för tillsyn. Ämnena har inte några medicinska användningsändamål. Nya ämnen som kommit till övervakningen räknas upp i tabellen.

Ändringarna i statsrådets förordningar träder i kraft måndagen den 14 februari 2022.

Tillstånd enligt narkotikalagen beviljas av Fimea

Syftet med narkotikalagen är att förhindra att narkotika importeras till eller exporteras från Finland olagligt, att förhindra att narkotika tillverkas, sprids och används olagligt samt att minska hälsoriskerna av andra ämnen som används i drogsyfte.

När ett ämne klassificeras som narkotika blir tillverkning, import, export, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av det samt handel med det förbjuden. Dessa ämnen kommer att vara tillåtna endast i vissa fall och som tillståndspliktiga. Tillstånd enligt narkotikalagen och förordningarna om narkotikaprekursorer beviljas av Fimea. Det är förbjudet att tillverka, importera till Finland, förvara, sälja och överlåta ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden.

Läs mer:

Statsrådets allmänna sammanträde den 13 januari 2022

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008, Finlex)

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014, Finlex)

Ytterligare information ges av

  • Katja Pihlainen, överinspektör, tfn 029 552 3241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi