Innehållspresentatör

null Ny resolution från Europarådet främjar rationellt bruk av läkemedel i Europa

Ny resolution från Europarådet främjar rationellt bruk av läkemedel i Europa

25.3.2020

En ny resolution från Europarådet om införande av farmaceutisk vård till förmån för patienter och hälso- och sjukvårdenhar antagits av Europarådets ministerkommitté för att främja rationell läkemedelsanvändning och vårdens kvalitet runtom i Europa.

I resolutionen definieras ett ramverk för främjande och införande av farmaceutisk vård i sjukvårdssystem på nationell nivå. Det centrala i begreppet farmaceutisk vård är att utnyttja expertisen hos farmaceutisk personal för befrämjande av ändamålsenlig läkemedelsanvändning och hälsa, både lokalt och nationellt.

Resolutionen använder Heplers och Strands definition av farmaceutisk vård. Enligt denna definition är farmaceutisk vård ”ansvarsfullt tillhandahållande av läkemedelsbehandling i syfte att uppnå konkreta resultat som förbättrar patientens livskvalitet” och detta ”är en process där farmaceut eller provisor samarbetar med patienten och andra professionella för att utforma, införa och övervaka en behandlingsplan som kommer att leda till specifika behandlingsresultat för patienten”.2

Resolutionen gjordes av en tillfällig arbetsgrupp bestående av farmaceuter på sjukhus och apotek, forskare och representanter för nationella behöriga myndigheter. Gruppens arbete övervakades av Europarådets utskott för läkemedel och farmaceutisk vård (CD-P-PH).

Resolutionen kommer att tillhandahålla sjukvårdsmyndigheter runtom i Europa vägledning och rekommendationer som stödjer främjandet och införandet av farmaceutisk vård som en kvalitetshöjande faktor i sjukvårdssystem på regional och nationell nivå.

Kontakt

Caroline Larsen Le Tarnec, PR-avdelningen, EDQM, Europarådet. Tel: +33 (0) 3 88 41 28 15 – E-post: caroline.letarnec@edqm.eu

Notering till redaktören: Ytterligare information är tillgänglig på webbplatsen https://www.edqm.eu/.

Referenser

1. Resolution CM/Res(2020)3 om införande av farmaceutisk vård till förmån för patienter och hälso- och sjukvården.

2. Hepler C.D. och Strand L.M., “Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care”, American Journal of Hospital Pharmacy 1990; 47: 533-43.