Innehållspresentatör

null Ny läkemedelsbehandling mot bröstcancer: motiverat att använda till rejält sänkt pris

Ny läkemedelsbehandling mot bröstcancer: motiverat att använda till rejält sänkt pris

12.12.2019

Fimea har publicerat en utvärderingsrapport om de terapeutiska och ekonomiska effekterna av en kombinationsbehandling med atezolizumab och nab-paklitaxel (atezo+nP) vid trippelnegativ bröstcancer. Atezo+nP-behandlingen är indicerad för vuxna patienter med icke-opererbar lokalt avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 1 % och som inte tidigare har fått behandling med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Atezolizumab är ett cancerläkemedel inom klassen PD-L1-hämmare. Det verksamma ämnet i nab-paklitaxel är paklitaxel. Till skillnad från vanlig paklitaxel är den bunden till albumin. Atezolizumab är det första immunoterapeutiska läkemedlet som har fått försäljningstillstånd för behandling av bröstcancer. Enligt vårdrekommendationerna ska trippelnegativ bröstcancer behandlas med till exempel taxan- eller antracyklinbaserad behandling, om patienten inte tidigare har fått behandling med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Beviset för att atezo+nP-behandlingen är effektiv och säker bygger på en randomiserad studie där patienterna fick antingen atezo+nP-behandling eller placebo och nab-paklitaxel. I undersökningen deltog 369 patienter med tumörer som hade ett PD-L1-uttryck ≥1 %. I undersökningen var medianen för överlevnadstiden för de patienter som hade fått atezo+nP-behandling 7 månader längre än för dem som hade fått placebo och nab-paklitaxel. Dessutom upptäcktes en gynnsam effekt på livstiden innan sjukdomen avancerat och på terapisvaret. Hos de patienter som fått atezo+nP-behandling rapporterades lite fler allvarliga biverkningar som lett till att behandlingen avbrutits än hos de patienter som fått placebo och nab-paklitaxel.

Atezo+nP-behandlingen är ändå cirka 100 000 euro dyrare per patient än taxan- och antracyklinbaserad behandling. Uppskattningen bygger på läkemedlens listpriser. En analys av kostnadseffektiviteten visar att ett kvalitetsjusterat extra levnadsår (QALY) som uppnåtts genom atezo+nP-behandling kostar cirka 189 000 euro. Tilläggskostnaderna är alltså mycket stora jämfört med den förväntade nyttan av den nya behandlingen.

Resultaten av utvärderingen är ett exempel på att ett för högt listpris utgör ett stort hinder för att ta i bruk nya behandlingar som enligt undersökningar är effektiva. Därför är det viktigt att sjukhusen utnyttjar uppgifterna om kostnadseffektiviteten och satsar på prisförhandlingarna med läkemedelsföretagen. Endast på det sättet kan man säkerställa att det inte används för mycket pengar på nya behandlingar i förhållande till den nytta som patienterna har av dem.

Kommentera

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till den 19 januari 2020. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer

Atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel vid behandling av trippelnegativ bröstcancer (pdf)

Sammanfattning av utvärderingen (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.