Innehållspublicerare

null Nätapoteken blir allt viktigare för att trygga tillgången på läkemedel - promemoria om utvecklingsbehoven

Nätapoteken blir allt viktigare för att trygga tillgången på läkemedel - promemoria om utvecklingsbehoven

17.6.2020

På grund av coronavirusepidemin har antalet besökare i nätapoteken ökat snabbt under våren 2020. Social- och hälsovårdsministeriet, FPA, Fimea och THL har tillsammans utarbetat en promemoria där nätapoteksverksamheten och dess utvecklingsbehov behandlas ingående.

Nätapoteksverksamheten regleras i både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Syftet med regleringen är bland annat att upprätthålla och främja läkemedlens säkerhet och en säker och ändamålsenlig användning av läkemedel. Syftet är också att förbättra patient- och läkemedelssäkerheten, underlätta och effektivisera förskrivningen och expeditionen av läkemedel och att säkerställa dataskyddet.

Den ökade försäljningen av läkemedel via nätapotek har under våren 2020 lett till att flera människor har kontaktat myndigheterna i ärenden gällande nätapoteksregleringen. Man har önskat att det skulle öppnas en kontaktyta mellan Kanta-tjänsterna och nätapoteken så att det skulle bli smidigare att beställa och leverera receptbelagda läkemedel via nätapoteken. Att genomföra detta är dock inte möjligt med stöd av den gällande lagstiftningen.

Lagstiftningen ska utvecklas för att främja nätapoteksverksamheten

Enligt regeringsprogrammet för Marins regering ska läkemedelsförsörjningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i färdplanen för läkemedelsärenden (SHM 2019:5). Nätapoteksverksamheten utgör en central del i arbetet med att utveckla lagstiftningen i enlighet med färdplanen för läkemedelsärenden.

Att utveckla nätapoteksverksamheten och övriga apoteks distanstjänster anses vara viktiga åtgärder för att kunna göra apotekstjänsterna smidigare och förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänsterna utan att äventyra läkemedelssäkerheten, säkerheten vid användningen av läkemedel, läkemedelsrådgivningen och en rationell läkemedelsbehandling. Även om nätapoteksverksamheten för närvarande omfattar en rätt liten del av detaljdistributionen av läkemedel som helhet, är det mycket troligt att den i framtiden kommer att ha en betydande roll i tryggandet av tillgången till läkemedel och farmaceutiska rådgivningstjänster i hela landet.

Nuläget och utvecklingsbehoven i nätapoteksverksamheten beskrivs i myndigheternas gemensamma promemoria. I promemorian beskrivs de regler och de specialvillkor i lagstiftningen som måste beaktas inom nätapoteksverksamheten.

Promemoria (pdf, på finska)

Ytterligare information:

SHM: Noora Oinonen, specialsakkunnig, noora.oinonen@stm.fi

Kanta-tjänsterna, FPA: Harri Nurmi, produktägare, receptområdet, harri.nurmi@kela.fi

Fimea: Johannes Pietiläinen, överprovisor, johannes.pietilainen@fimea.fi